"J- .Ij. JV 1 3 0. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. L.de Ruygt Directeur 0W 1 Mrt'J1 >3 Febr31 KORTE INHOUD. teekent de ontwerp-overeenkomst inzake koop van grond, deel uitmakende van den Nieuweweg en ter grootte van 100 M2. Opzichter Bouw en Woningtoezicht Inspecteur van Politie. J.H. Janssen Verificateur der Ver.van Ned. Gemeenten. adviseert de levering van betonbuizen en gresbuizen ten behoeve van de rioloering aan den rijksweg op te dragen aan de fa. C.Boeschoten te Amersfoort ingevolge hare offerte dd. 18 en 20 Februari j.1. en de levering van gegoten ijzeren inlaatstukket met inpassende vloeiijzeren roosters ge- jasphalteerd, op te dragen aan de N.V.San- 'ders Ijzergieterij te Enschede ingevolge hare offerte dd. 18 Februari 193"!» Hij verzoekt voorts machtiging om het werk te doen uitvoeren, teneinde werkgelegenheid te hebben voor bij de werkverschaffing geplaatste personen. zendt eenige verzoeken om bouwvergunning met de daarbij behoorende teekeningen en adviezen. 27 Febr31 adviseert afwijzend te beschikken op het adres van P.Roelofs alhier, om ontheffing van het verbod om de Torenstraat vanaf de richting Amersfoort met een auto te mogen berijden. 24 Febr'31 deelt mede, dat de kosten van den gasaanle Goed Wonen op de stichtingskosten mogen worden bijgeboekt. Deze kosten moeten in den restant-looptijd van het bouwvoorscho worden afgeschreven De huur der woningen dient met een zoodanig bedrag te worden verhoogd, dat daardoor de rente en af schrijving van het in de gasleidingen vastgelegde bedrag worden gedeict. 3 C CP O lil I L Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 107