X f* BESLISSING. De overeenkomst wordt mede door het College geteekend De openbare bekend making inzake onttrekking van het ge deelte van het perceel aan den openba ren dienst zal geschieden. Besloten wordt den Directeur O.W. te [machtigen de leverantiën te gunnen over teenkomstig diens advies, zoodra het be sluit tot rioleering door Ged.Staten is goedgekeurd. ;rgunning De vergunningen v/orden verleend en ge- ïingen en [f boekt onder de nrs. 1/356, 1/338» 2/1 en 2/135. Besloten wordt het verzoek af te wij zen overeenkomstig advies Inspecteur van Politie. Besloten wordt de bouwvereeniging te berichten als door den Verificateur is geadviseerd. Jéó~(P s?*. JU J /SS2, h Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 108