Jr V as tiaar, en muil- oor ver- - te be-| BESLISSING. [Besloten wordt den eigenaar van den hond overeenKomstig het advies van den Inspec teur van Politie aan te schrijven het di van een muilkorf te voorzien. er et verlof wordt verleend overeenkomstig het hiernevensgevoegde besluit. Besloten wordt het |als gebruikelijk is over overwerk te beloonen en als extra beloon de totaal werkuren 50 fa van het uurloon in totaal uitmakende uit te keeren •van de ambtenares, f 40,45. ing Besloten wordt deze zaak te deponeeren. Besloten wordt adressanten te berichten dat in de begrooting 193* voor uitbrei ding van de straatverlichting een post i£ uitgetrokken doch dat het voornemen be staat een algemeen schema van uitbreiding vast te stellen, waarbij het verzoek na- [der in overweging zal worden opgenomen. 'hn Directeur 0.7. opdragen een schema [van uitbreiding der Openbare verlichting te ontwerpen en voor te dragen. Besloten Wordt op het verzoek nog geen [beslissing te nemen doch voorloooig aan te houden. Voor vernieuwing van verschil lende wegen in 1931 in verband met dejbe- schikbare credieten zal aan openbare wer [ken een plan worden gevraagd met kosten- [berekeningen. Besloten wordt het door de "fed.A.Stalen r;höef in het wegenfonds te storten bedrag te verhoogen met f 63.- en te brengen op f 224.- in totaal. bouwer- J J/' hiA. C<J( Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V- CkAcLtxM I -tuf AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 10