E E "o 231. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 1 u. 133. 13 4. Th. Blbertse Dir. 0.7. #nd. J. van der 7a1 Opzichter oou'7- ■"on ingtoezicht er '■/nd .directeur oenbare Verken x yi\ 13" A. J.Bei j er Beetzlaan l8,3oesi iT.C.van Nes Aceldoorn 1*. Directeur Openbars 7erken Doet afstand van een strook ter grootte van ongeveer 6 M2behoorende bij het aanl den Verl.Postweg gelegen terrein sectie 3 ho.132^1 zulks ter verbreeding van den Ye: Postweg tot 14 meter. 20 Febr.3] Ho.121/7/1. 25 Pebrl31 26 Febr.32 2 Haart '32 2 Haart '32 Ho60/2/4 KORTE INHOUD. Zendt rapport met kostenberekening ter zake verlegging van de Frans Halslaan - Pi eter de ïïooghlaan. Zendt gedetaillerde begrooting in voor richting van de 2e klasse der openbare IJ. L. 0. school biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunningen met daarbij behoo rende teekeningen en adviezen. an den R oud in s Ireidm 4 Maart 32J Verstrekt een opgaaf van eigenaren van gronden, gelegen aan den Akkerweg en deel mede, dat éeze gegevens door hem zijn ge put uit de kadastrale registers te Amers foort Verzoekt nogmaals ontheffing van het be paalde in art.13 der bouwverordening, nooj dig voor den bouw van een dubbel woonhuiSi aan de Beetzlaan, kad.bekend gemeente Soest, in sectie II.Ho.4993 en deelt 0.3. mede genegen te zijn tot grondafstand voo: verbreeding der Beetzlaan. Geeft advies omtrent het z.g. boschplan betreffende terreinen, gelegen aan de '7eS zijde der Soesterb. straattusschen Heide weg en Soesteriuinen. gesloten m den or »n heer Jti'snt te v. fldL-artoe ir de be ie vergui 'istig de boekl qrder de 1 er 2/l3é. tfeigerd 0 ibruari I gesloten it het U( beslis: zich tot c zij-; van in' dpre wijzi ^ge zijn besloten Istug te hi Brengt nader rapport uit op het schrijve: der ITederlandsche Spoorwegen dd. 20 Janu ari 1932- no. 18/126, inhoudende bezwaren tegen de loozing van water op spoorweg- grond nabij de halte Soestdijk. -esloten tp dragen én e gro tpdoelde rpienen e te doen a 1 monde tpris die ofc i-ingez sloten ■itwerp- s Bvoegd. w 3 C □3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 111