7/n. BESLISSING. rootte Eet aan sectie ,n den 7c ng ter ilaan - .n voor inbare 2 verzoe' Dij behoo ren van l en deel zijn ge te AmerS' n het te ningnoo woonhuis eente elt 0.3 stand voo: oschplan, an de es' hen Heide' schrijve! 20 Janu- oezwareni oor"eg- an den Raad zal worden voorgesteld den ond in schenking te aanvaarden. besloten wordt de stukken te rendeeren Jan den ontwerper van het uitbredingsplan Jen heer fC.C.van Hes, met verzoek daarom trent te willen adviseeren, zoodra hij ar ar toe in verhand met zijn ontwerp uit breidingsplan in staat is. iet de hegrooting wordt genoegen genomen )e vergunningen worden verleend overeen- stig de hesluiten hiernevens gevoegd eh .hoekt in het desbetreffend register order de nrs.ipÉKpq 1/337» 1/339» 1/341, ei 2/136. Bouwaanvrage no. 1/318 wordt ge weigerd 00 grond van het besluit van 10 Jforuari 1931» Ho. 17/42. pesloten wordt adressanten/te berichten .t het kollege niet hij machte is anders '•-jSCB heslissen dan is geschied, en dat zij ch tot den Raad kunnen wenden wanneer p.j .van meening zijn dat zij op een of an :re wijze door handelingen van gemeente- ge zijn benadeeld. esloten wordt de eenmaal genomen heslis sing te handhaven. besloten wordt aan den Dir. O.V.wnd. op dragen de grootte van de bouwblokken èi- e grootte van het geheele on de kaart bedoelde terrein,zoomede de wggen te be llenen en van het resultaat daarvan opga p doen aan B. en "f. a mondelinge toelichting van den Secre- Iris die verklaart denheer Sukzel als ^/-ingezetene te hebben gehoord, wordt ■ploten te antwoorden overeenkomstig het Pfh erp-schrijven hiernevens als bijlage gevoegd. ve r ATlT^' ^A' E 14 E c.9 ^A' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. K? 1)1. (\yi s/f <v/cEexA--\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 112