i. B S jy. lL/0. lH 1VL 141. 114. ITT 14 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Afd.Baarn en Soest en Omstreken van de Vereeniging toj; ■bescherming van Dieren Afdeel ing Sinafi- I ciën ter gemeente secre tarie Th.H.de Goede te Soesterserg. Directeur van Ooenbare Verken 3 Haart'31 Doss.30/2/2 Inspecteur van Politie Inspecteur van Politie N.V. O.B.I.M. te 30 est Directeur van Ooenbare 'Yerken KORTE INHOUD. 2 Haart''31' Drirgt aan op verbetering van den zeer slechten toestand van den Kostverloren"^ welke "bereden moet worden door de aan ie gemeente toebehoorende vuilniskar, het^eei een afbeulen veroorzaakt van de dieren,li dat werk moeten verrichten. adviseert den Raad ter vaststelling voor te' dragen een ontverp-besluit tot wijzigt van de gemeente-begrooting Ho21/113. 3 Haart'31; Verzoekt tijdelijke vrijstelling van jet: ling van het door hem te storten bedrag, ad. f 546,00, bestemd voor aanleg en ond houd v.d.Verl.Postweg, door hem verschul digd, in verband met zijn voornemen tot 4: bouw v~n 7 woningen aan dien weg. 4 Maart*31 4 Maart* 31 4 Dec30 4 Maart'31 Doss96-2- 53 Zendt advies op het verzoek van de N.V. Arnhemsche Vaterleiding-Maatschappij 11. l8 Tebruari j.1. no. 209/5,14 Qm vergunning tot het leggen van een kabeltje in verscg lende "'egenvanaf de Oranjelaan naar h pompstation aan de Bosstraat, een en andej zooals is aangegeven in de overgelegde teekening. Brengt nader advies uit omtrent het be rijden der Torenstraat met motortij tui,jenl op 4 wielen in beide richtingen en daaraal te verhinden een z.g. ''parkeerverbod". Hij adviseert het thans bestaande éénrichting: verkeer te handhaven. Brengt gunstig advies uit op het verzoek van G.Bleeksma te Goesterberg om hem ver gunning te verleenen krachtens de Algewee ne Politieverordening tot den verkoop van alcoholvrije dranken benevens bier op het erf, behoorende bij zijn perceel Postweg 5 Verzoekt vergunning tot uitbreiding van naar bestaande ondergrondsche benzinebe waarplaats, gelegen aan den Veldweg, door bijplaatsing van 2 ondergrondsche tanks,7 een inhoud elk Tan 15000 L* met aftapinrit ting, gedreven door een electroinotor van Zendt voorschriften ter bediening van ie Centrale Verwarmingsketel en verdere behal deling van de installatie in het Raadhuis. Hij adviseert deze voorschriften kenbaar', maken aan den persoon, die belast is metj verzorging en bediening van deze verwarmt1 ■Besloten te stellei en toest! ■Besloten 1 laad ter I Besloten lat niet aan, ■Besloten '■eggens t ■oor den aart j 1 [Beslot er punt KerI plaatsen port van 10 PebrUt Hi ertoe ■Beslotei 0 zeggen1 yn arden lAangezi vet is vo ie vergun ig het erneven Besloten ■@BLp laar yellen i- |r Centr |md te I: «J 3 C CD "O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 113