7/v? Af liïïb. - WcR A A BESLISSING zee:- Lor en- aan net :ee mg voor wijzigij 118. van oets bedrag, en ondg erschul- .en tot 1 de N.V. pip 11. r gunning esloten wordt het schrijven in handen Je stellen/om advies voor zoover betreft en toestand van den weg. h sloten wordt het ontwerp-besluit den jt ad ter vaststelling aan te bieden. ■Besloten wordt adressant te berichten dat niet op zijn verzoen kan worden inge* laan, Besloten wordt de vergunning tot wedero ■e ;ens te verleenen onder voorwaarden r, irPY. Ji den Dir.O.1?. in zijn rapport van 3 naar v5'4'art J.l. Ho.30/2/2 vermeld. en andel ilegde n het be- :ij tuigen :n daar mi •bod". ni| ïrichtingi verzoen hem ver- Algenee< "hoop van or op het Po stv/eg ing van zinebe- eg, door tanks ,36 ,f tap inrit tor van 2 Lg van de Lere behat Raadhuis kenbaar is met v e rwarrni Besloten wordt voorloopig op het kruis punt Kerkstraat-Torenstraat een bord te plaatsen "Auto's" als vermeld in het rap port van den Insoecteur van Politie dd. |o februari 1931'. C.ITo.23/4. iHiertoe opdracht te geven aan Dir.O.'7. Besloten wordt de vergunning tot v,eder- cozeggens onder de gebruikelijke voor waarden te verleenen. [Aangezien aan de bepalingen der "inder- t is voldaan, wordt besloten de gevraag vergunning te verleenen, overeenkom- jsiig het besluit geboekt, onder no.7/20, lernevens als bijlage gevoegd. Besloten wordt aan den Concierge-botfe eeji Hpem-olaar der voorschriften ter hand te lsNllen met de opdracht bij het stoken h* Centrale Verwarming daaraan streng de I te houden. A///A ^A U-5^4. w Ar iv Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. IA AANMERKINGEN. -uTcJL^ C\Ai

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 114