II 7' '7^ H/: erkzaarl ken gedu 3, door Lanwat sges wai >nd, i r Av B E S L I S S I M G. Betaling nota goedgekeurd. ]je Jethouder van 0.7. 2al nagaan of de h var. ten heer Veenendaal nog verder noodig is. dip «sloten wordt adressant te "berichten, lat volgens de "bestaande verordening re ilende de heffing van leges geen termen aar. ezig zijn 0; zijn verzoek in te gaan. Insloten wordt mede te werken de verbin- Idilgsweg le en 2e Heezerlaantj e tot stand té brengen, wanneer beide laantjes op de volle eedte aan de gemeente in eigendom) ziljn overgedragen, lierover het advies in te winnen van de Colraissie Openbare 7erken. Srinicvej A nos.2( Besloten wordt den raad het ontwerp-be- sluit tot verhuur ter vaststelling aan te gen een ode den. ijd de Besloten wordt het bezwaar van den boek- de vooiofeier ter kennis te brengen van den Diri var. Openbare "'erken met opdracht de voor- iattinen de noodzakelijkheid onder het oog tel brengen met de waarschuwing dat bij herhaling van het verzuim zij gevaar loo- per. als voorman te worden on ontheven. hn j ve er het 64. o eken oa zijn in- tegaal'ie. iding va: Besloten wordt de keuringsvoorschriften rrnalisat voor bouwmaterialen gegeven door de Hoofd lede, aal Cotuissie voor de Normalisatie in ITeder- urings- land van kracht te bepalen voor de uitvoe van knring van ™erken en levering ten behoeve werken der gemeente, ve van lot Kohier wordt vastgesteld tot een be drag groot f 80,64, en zal ter invorde ring Ier daarop voorkomende bedragen in harden gesteld worden van den gemeente ontvanger |esloten wordt de machtiging te verleene f y. V1 J' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. i Z j? J *2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 116