3- rt. Ir fr ïA( e a s e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Hf> l Technisch ambte naar Gasbedrijf directeur van Goenbare Terken. 26 Febr. 1931 5 LIaart' 31 l S"1. directeur van I 1 Openbare Verken. is Commandant Vrij willige Brandweer jvereeniging te ISoesterberg I i Gascommissie KORTE INHOUD. deelt mede, dat een drietal aanvragen z; ingekomen van. bewoner s der Har 1 mag laan 0; aansluiting van het gasbuiaennet en vraajl machtiging tot uitvoering van een en an-il Verzoekt een beslissing te nemen met be trekking tot de uitvoering van verschild! de bijzondere werkzaamheden, welke verril zullen worden op verzoek van den heer K.C van Hes, in verband met een uitbreidingsplan. het ontwerpen 9 Haart'311 Zendt advies op het verzoek van de H.7. Doss.24-4 Philips Gloeilampenfabrieken om met haar 2j gloeilampencontract af te sluiten ten be hoeve van de straatverlichting der gemeei 9 Maart'3l|- Verzoekt aanbrenging van gemeentewege va een nachtlamp aan zijne woning. 7 Maart'31 Gasbedrijf der .gemeente Zeist. 3 Maart' 31 Ho.1523 Verzoekt Burgemeester en 'ethouders aaa den Technisch-Ambtenaar machtiging te ver leenen bij het gasbedrijf te Zeist ofici eele gegevens te vragen, welke noodig noc ten zijn voor een officieel onderzoek naai de mogelijkheid tot overname van het gas- leidingnet der gemeente Zeist, gelegen on| der Soesterberg, een en ander met inacht neming van de bestaande concessie voor■■•■aai d en 4 h|. Afdeeling Finan ciën ter gemeente secretarie Vraagt vergunning tot het leggen van eenl hoofdgasleiding in de Batenburglaan vanafl de Banningstraat tot de beide nieuw ge bouwde perceelen van den heer Van Angerenl De Directeur van Openbare Verken adviseer'! bij rapport dd. 9 Ma-art 1931» no.95~2~3 gevraagde vergunning te verleenen, onder bepaling dat het dichten der sleuven en het afwerken der bermen geschiedt ten ge* noege van Burgemeester wn Wethouders. zendt een overzicht van de door het Gas bedrijf gedeclareerde loonen in 1930 verzoekt een beslissing omtrent de beta ling te willen nemen. 3eslott hen ondt Be risic Goedgei |e bijzc ran het i.Veen kenaar 1 30." I teldig Beslott ken pri, DV.Phi: Beslott ■fce gaan, In afwi pommis s fcebestui Raad de; Uit na 1 gebruik pvernam [te Zeis erberg an de 1 ij zal taan df iet ver] n verb; et gasl Beslott Beslott ran de c jezondei &J 02 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 117