v HA vragen aplaan j en vrat n en andel n met "ue. erschille ke verrit heer H.C erpen van de II.7. net haar i ten oe- er geneed tewege ra iers aar; I ïg te. ver it offici sodig moe 'zoek naa het gas- 3legen on| r inacht- 5 voorhaal van eer.l .an vanaf ;uw ge- i Angereriij adviseer 95-2-3 d1 i, onder iven en ten ge- het Gas- 930 en e beta- BESLISSING. Besloten wordt de machtiging te verleen pen onder voorwaarde dat belanghebbende Ie risicopost ad. f 143»- heeft voldaan. Goedgevonden wordt voor uitvoering van ie bijzondere werkzaamheden ten behoeve ian het uitbreidingpplan op te dragen aai)i [i.Veen, thans bij 0.7. als werkloos tee cenaar werkzaam tegen een belooning van f 30.- per maand, zullende deze opdracht reldig zijn van week tot week. Besloten wordt de Jir. 0.7. te machti gen prijs en contractvoorwaarden bij de Ü.V.Philips aan te vragen. Besloten wordt niet op het verzoek in Ite gaan. In afwijking van het verzoek van de Gas [commissie wordt besloten aan het Ge-me en- lebestuur van Zeist mede te deelen dat d^ laad dezer gemeente den wensch heeft ge- *it na te gaan of de mogaslijkheid bestaa^ gebruik te maken van de bevoegdheid tot pvername van het gasbuizennet der gemeen-f ie Zeist voor zoover gelegen onder Soes- terberg een en ander met inachtneming ran de bepalingen der overeenkomst. Daar-f bij zal verzocht worden te willen toe staan dat de Technisch Ambtenaar zich vod tiet verkrijgen van de officieele gegevens in verbinding stelt met den Directeur vap iet gasbedrijf. Besloten wordt vergunning te verleehen. Besloten wordt over te gaan tot betaling pan de door het gasbedrijf over 1930 in' feezonden declaraties. V 1/ Jf V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. y Cc AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 118