xU. xA BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. i. lascommissie te 3oest dascommissie te So est |Gascommissie te Soest 7 Maart' 31 7 Maart'31 7 Maart voiT. bascommissle te Soest 7 Maart '31 J. Voorzitter Voorzitter geeft ernstig in overweging.ie bestaande regeling, waarbij de gemeentesmid geheel bij het gasbedrijf is ondergebracht te hand haven en genoegen te nemen met de door het gasbedrijf ingediende loonberekeningen. verzoekt het salaris van den Technisch tmbtenaar ingaande 1 Januari 1931 door toe* kenning van twee periodieke verhoogingen van f 1R0.- te brengen op f 2800.- plus de bestaande emolumenten, en dengenoemden Ambtenaar in het vooruitzicht te stellen, dat zijn salaris-regeling voor het komen de jaar zal worden hersien en wel bij de behandeling van de beirijfsbegrooting voor 1932. geeft in overweging terug te komen op het besluit, waarbij aan het gasbedrijf een renjt van 5;2 in rekening wordt gebracht over de koopsom ad. f ^OCO.- voor den grond van hetl bedrijf en adviseert deze rente vast te jstellen op het percentage van de rekenin^- bourant-rentes over de desbetreffende jaren; f over die jaren een gemiddelde rekening- zourant-rente in rekening te brengen. Voorts geeft de Co omissie in overweging ien retepost uit deze aangelegenheid voort vloeiende te brengen ten laste der rekening 1930. 0 verzoekt in kennis te worden gesteld van de motieven, die 3. en "f. hebben doen be luiten het gasbedrijf voor verificatie een declaratie te zenden ten bedrage van f 3^0» Stelt aan de orde de opstelling van de voordracht tot verkiezing van leden voor dei stembureaux ter voorzieninD in ontstane vacature Gaat over tot het opnemen der inschrijvin-j gen voor de stof f eer ing der nieuwe vertrek ken en de Commissiekamer. Bij de opening jzijn twee inschrijvers tegenwoordig. 3 C cn O Dagteekening en volgnummer. h,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 119