U. li BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. U). EJ.van Lint te Soesterberg. Bestuur van de Ve tot Bestrijding der Tuberculose te Soest. 3e Afdeeling oemeente-Secreta ris >9 Dec 2 Jan.31 Verzoekt hen ••'ederom verlenging te 'villen verleenen van den termijn, "binnen welken met de uitvoering van het bouwplan, waar voor vergunning is verleend bij besluit vaj 22 October I928, Aeg.Ho.284, moet zijn aan gevangen De Opzichter Bouw- en '"oningotezicht rap porteert dd. 26 Dec.'30 H0.I67/284 ongun stig Verzoekt toekenning van een bijdrage uit de gemeentekas ad. f 427.- overeenkomstig de bepalingen der Verordening op het ver leenen van bijdragen, ter bestrijding van de tuberculose, in de kosten van verple ging van Hijltje Hoekstra. Voorstel herbenoeming van de leden der 3chattingscommissie Inkomstenbelasting. 5 Jan.'31- directeur Openbar^ Verken Bestuur der Ver. "Soest Vooruit". Directeur Openbar Verken. 31 Dec. 30 31 Dec.'30, Vestigt de aandacht op de plannen tot het omhoogbrengen van den. spoorweggordel rondo: de stad Utrecht te beginnen bij het Cen- traal-Stationin verband waarmede hij ad viseert spoedig bij de autoriteiten te wij zen op het gebruikmaken van het Soester- bergschehoogt als "zenderij". Deelt mede dat de kosten van uitbreiding der straatverlichting aan de Lange Berg straat f 153zullen bedragen. Deeljr mede dat reeds verspreiding heeft plaats gehad van gidsen dezer gemeente op passagiersbooten, varende op Nederlandsch ïndië. Biedt ter behandeling aan eenige verzoeke; jorn bouwvergunning, vergezeld van de noodigt Beslote fte verle ■Beslote kn ie &o teekeningen en adviezen. J0.Flapper te Soest. 29 Dec30 Verzoekt ontheffing van het bepaalde in art.14 der Bouwverordening voor het oprich ten van een serre aan zijn perceel kad. befl kend gemeente Soest Sectie H.no.4494. IBeslote noeming lJ.G.A.B P.van d IJGaste jï 7. van 3 ■Met het vergader eenkomst ken met te Utree ■Beslote gaan en ling te De Dire Deoonee De verg komstig gen gevo fend reg 1/314,1/ vergunni grond va Overeen teur O'7 wordt be tegen ee uitnde z bezwareö <y S S 3 C CT> O IX. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 11