A 'p/ 1 <P 3 L-P7XO BESLISSING. itaande ;eheel te hanèl .oor het igen. i i s eh .oor toer ;ingen plus de id en ;ellen, komen- iJ de .ng voor i op het een renl iver de van hetl ;t te ikeninu- tde jaren; kening- m. re gipg d voort- rekening! ild van ien be- latie een .n f 300.- .n de i voor dei i t ane :hri j vin- vertrek-i lening Eenparig wordt besloten de bestaande re geling te handhaven en het besluit betref fend'e deze zaak genomen in de vergadering pan /o,Xn te trekken. lesloten wordt overeenkomstig het voor stel van de gascoramisoie aan de Technisch yjnbtenaar ingaande 1 Januari 193^ twee pe iodieke verhoogingen ad. f 100.- elk, to e kennen en het salaris te brengen op 2800.- plus de bestaande emolumenten en genoemden ambtenaar in het vooruitzicht te stellen dat zijn salarisregeling voor iet komende jaar zal worden herzien en we lij de behandeling van de bedrijfsbegroo- ting voor 1932. et intrekking van vorige beslissing in eze wordt besloten over het bedrag ad. f &e over de jaren gegolden reke- ling-courant-rente in rekening te brengen fan de idee tot berekening eener samenge stelde interest wordt geen gebruik ge haakt. •len rentepost uit deze aangelegenheid Voortvloeiende te brengen ten laste van xe bedrijfsrekening 1930* Gesloten wo'rdt aan de gascommissie de lotiveering van het gedeclareerde bedrag id. f 300.- te geven overeenkomstig het rapport vsn het hoofd der afdeeling finan xiën van heden. de ontwerp-voordracht aan den Raad hier- levens als bijlage gevoegd wordt vastte- ?teld. Ingeschreven wordt 'ed.van Re Gebrs. Staal Van de "ral Veenendaal 'i llemse Gesloten wordt de i |en aan Jed. van Ee doo: voor de directeur van '7.0. egenwoordig -ordt tot fachtigd. 1131,50 1383.;- 1194,60 1207.-- 1300.-- everantie op te dra voor f 1131,50. f f f f f in de vergadering de opdracht ge- /<3 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ft Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. u-A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 120