T 13' \jö xU. E e J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. xU. xAi 11*. X~jH. Bestuur R.K.Muziek ver. St.JoseS te Soesteroerg. jj'irma La Por te en Oo. Afd.eeling finan ciën ter gemeen te-secretarie K. C.van ITes Apeldoorn. Ie Afdeeling! er secretari e xJ.7ijman Directeur van Openbare (erken bestuur der Ver- eeniging "Soester bergs Bloei" te Soesterberg Eebr .'31 Verz.oek om verloting te houden ten bate van de vereeniging. De Insoecteur van oolitie adviseert bij rapport dd. 4-3-'31 gunstig. 1P KORTE INHOUD. daart'33| Verzoekt in verband met de groote aflos ;ing leeningen Rotterdam (conversie) in aanmerking te mogen komen voor gedeelte lijke lossing en aankoop nieuwe obligo. - tiën. adviseert den Raad ter vaststelling voor te dragen een vijftal ontwero-besluiten tot wijziging van de gemeente- en grond bedrijf sbegrooting I93O genummerd 21/97. 21/118, 21/119. 21/120, 22/1-3. 11 "aart' 31 zendt advies op het verzoek van T.Taber om ontheffing van het bepaalde in artikel 15 der Bouwverordening voor den bouw van een blok van 21 woningen op een terrein kad. bekend in sectie E no.303> gelegen aan den Postweg te Soesterberg. bet vt q, ng 6 2 i g 21000.- lanmerkin^ Kal voor. I herbeiegé btemming advies vai «acht. Kan firm; kapitaal 1 lerbelegd staat op 1 De 0 nis we: vaststell 7 blaart'31 9 Maart'31 zendt ontwerp-raadsbesluit in zake ver koop van brond aan L.de Ru/gt kerkstraat 10 te Soest. Besloten feeling t Utrechtse tr.riaat T tevens w Burg,Grot co missie het ontw en zal de ïangebode vraagt geplaatst te worden op de lijst, Besloten als bedoeld bij artikel 13 ier Drankwet. P' »eschi ■rner no adviseert in de woning van het hoofd der O.L.school Kerkebuurt een 7.C. te maken kosten f 102*80. ■Besloter gen tot e verzoekt B. en 'V. aan het bestuur der "!l ningbou".'-vereeniging "Sint Joseph* opdraj te geven te zorgen, dat vernieuwingen ,rJoï den aangebracht aan de scheidings-afrastf ringen vóór de huizen der 7oningbou""-7er e eniging. Besloter gtng te eeniging 'kende zei niet kan 'ling der g&an Jln over1 het Besti vereenig: hovenbedi Ui V 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 123