yyt BESLISSING ten 1 lcM*" iie-t verzoek wordt gunstig "beschikt. eert bii te a siej in ;edeelte- obliga- 1 -|■angezien "blijkt, dat een "bedrag ad- 21000.- voor conversie Rotterdam in nmerking komt wordt, besloten dit kapi- al voorloopig niet in obligatiën te I kerbeleggen doch daaraan een adere be- stemming te geven, Hieromtrent wordt een ad/ies van de afldeeling .Financiën inge- icht. fean firma La Porte te berichten dat het ■uitaal niet in obligatiën zal worden Ihferbelegd en mitsdien geen aanleiding be- Isjtaat op haar verzoek in te gaan. lin»1 voo'IPe ontwerpbesluiten zullen den Raad ter islulter.|vt ststelling worden aangeboden. ;n feronl- •d 21/97, i '7. TaberrM^sloten wordt het bouwplan ter beoor- .n artiiell^f - ling te zenden aan de Provinciale bouw ynnHL-echtsche 'Telstahds Commissie, Secre- terreiii ffe"iuat Tnorbeckeplein l8 Amersfoort, gelegen ll'evens wordt besloten het plan Starink ]4irg,0rothestraat aan het oordeel dier stlissie te onderwerpen. :aice Ver-B"'et ontwerp-besluit wordt goedgekeurd trkstraat le lijst, Drankwet. «i zal den Raad ter vaststelling worden aangeboden. Biesloten wordt gunstig op het verzoek 11, beschikken door plaatsing van P.Wijmar. opiIer no.l8 der lijst. hoofd derïfiesloten wprdt den raad crediet te vra- te maken Hen tot een bedrag groot f102,80. lur der >h opdrai vingen "'O gs-af rast gbou"'-Ver esloten wordt de adresseerende Vereeni gling te berichten dat de 7èningbouw-Ver- ejeniging "St.Joseph" een wettelijk er- ijende zelfstandige vereeniging is die niet kan worden opgedragen tot vernieu wing der scheidingsafrasteringen over te laan §In overweging wordt gegeven dat vanwege het Bestuur aan het Bestuur van de Bouw- Tereeniging het verzoek wordt gedaan als bovenbedoeld. 2. hlsj Af L A u? Jij Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Lt c\A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 124