z<5V zh. z£o. 2.tf 3. xtfr. x^L Xh. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Oplichter van Bouw- en Woning toezicht Reyer van de Hoef Directeur van doenbare 'Verken 0. Buitenhuis Boesterbergs che- straat 14 Soest 'Vethouder van On derwij s Directeur van doenbare 'Terken H.V. Fabriek voor Tagenbouw,ij zer- constructie en Brandweerraaterieel v/h J.üeesink en Zn. te 'Yeesp de ïT.W'De Sticht sche Margarinefa- briek te Soester- berg Bestuur daraesclub V.Y.0. Soesterberi Llaart31 13 Kaart'31 biedt ter behandeling aan eenige verzoel om bouwvergunningen met daarbij behoorea teekeningen en adviezen. doet afstand van het hem bij besluit vaj 11 Mei 1923 verleend verlof voor den vet. koop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank in de beneden gelagkatj vah het perceel Eemweg 4. zendt kostenberekening omtrent een klii kerbestrating van den Hellingweg. 13 Febr.'31 9 Maart'31 13 Maart'31 12 Jan.'31 14 Haart'31 verzoekt aansluiting van zijn perceel 01 het geraeenteriool voor den afvoer van hal houdwater. De Directeur van Openbare Ter] ken, die bij zijn tapport dd. 12 Kaart I Doss.él-1-2 afwijzend adviseert, deelt:] dat de heer Buitenhuis zijn verzoek int:] stelt voor den pensioensgrondslag van mej.C.J.van deernen ingaande 1 lïoveraber 193O op f 1384.- vast te stellen. brengt advies uit over de aanvrage om verkoop van grond aan de N.V.Favélun. deelt mede, dat de ±ijwielbrancard begil volgende week zal worden afgeleverd. Be vergu. klistig d en gehoek onder de 2/1.8, 2/ lesloten id. 11 Me Rian de Besloten tot verha gat met en daarvo tll8l,25 dlrhoud w Het rapp jinuariil gei A' tgezie Dir.0. T wordt bes Hiervan Int. verzoekt vergunning tot uitbreiding vanl haar bestaande electrische inrichting tol vervaardiging van margarine, gelegen aan] de Araersfstraat kadastraal bekend gemeef te Soest, in sectie E.no.l839» vraagt toestemmihg voor verloting op 2; Haart I93IInspecteur van politie advi seert gunstig. Do pens: Mem en wc Bande 1 lesloter vlage hei vlrper vc rand met 4sd. lan de 1 ijlsnoege] dervondei zaakt is ten stenj nemen. langezi der Kind ning ver Tens gev Beslote ke verlee In het ra Iftiedd a c O i&<$\ Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 129