lAJ g g -At U>ïïi- e -villen welken maar- sluit Ta: zijn aan> cht rap- ongun- age uit komstig et ver ing van erole- n der ting. tot he el rondo: t Gen- hij ad- i te v/ij ester- reiding 3erg- heef t ente op Landsch verzoeke; nood iét BESLISSING. desloten wordt den termijn net een jaar [te verlengen. ■Besloten wordt uit de gemeentekas f 427» p.n de posten bij te dragen. Lde in oprich-l kadbe# ?4. Besloten wordt bij den Raad voor herbe noeming voor te dragen de heeren: I J.G.A.Batenburg. IP.van den Breemer IJ.Gasteleijn .'.van Bek. Met het advies van den Secretaris kanjie vergadering zich vereenigen en dien over eenkomstig wordt besloten contact te zoe ken net den Directeur van Geneente we r ze n te Utrecht op een nader af te spreken dag Besloten wordt tot uitbreiding over te gaan en hiervan aan adressanten nededee- ling te doen (adresseeren den Keer Zahn) De Directeur 0.r'!. oplracht geven. De ooneeren. De vergunningen worden verleend overeen komstig de besluite^hiernevens als bijla gen gevoegd en geboekt in het desbetref fend register onder de nrs.1/305,1/312 V314,l/315,2/128, terwijl de aanvrage om vergunning no.l/311 wordt geweigerd op grond van art.51 der BouY/verordnning. Overeenkomstig het rapport van den Direc teur O.w. dd. 6 Januari I53I, Doss.155/48 wordt besloten adressant te berichtendat tegen een uitbreiding tot 00 3>20 Heter uitnde zijscheiding van zijn perceel geen bezwareh bestaan. u Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. lcl/ AANMERKINGEN. l? &-A, oCctXvwv 0 4*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 12