jf wg e verzoei "behoor es esluit ?a: r den vei] anderen ge lag kar. een klim BESLISSING. ge verguhningen worden verleend overeen- kor tig de "besluiten hiernevens gevoegd en eboekt in het desbetreffend register oneer de nrs. 1/342, 1/343, 1/344, 2/137» 2/133, 2/139» 2/140, 2/141. kbiL) Afsloten wordt het'besluit van 3. en '7. iel. 11 Mei 1923 verleende verlof t.n. van Rfvnn de Hoef in te trek ken. Besloten wordt den Raad te adviseeren tot verharding van den Hellingweg over te gii.n net gebruikmaking van Sehelpkalk-gri en daarvoor een crediet toe te staan ad, |BLl3l,25 te bestrijden uit den post on derhoud wegen dienst 1931 post volgno.381 Hft rapport van den Dir. O.'V. dd. 3° Ja::iuariiÏ931 no.23/27/2 hierbij op te vol gén. perceel I A' r.gezien het verzoek volgens rapport er van/ij pijr.o. door adressant is ingetrokken vopit besloten dossier te deponeeren. Hiervan mededeeling te doen aan adres- Hit. nbare 2 Haart deelt :sj zoek i .ha lag van 0 verhoer n. rage ora vélura. card begii verd. iding van chting tof legen aan end geraeel >o 2/1 mg 00 ra ie advi- De eensioensgrondslag van mej.G.J.van lemen wordt vastgesteld op f 1384.- in ga; inde 1 Hovember 1930» Besloten wordt omtrent deze grondaan- vlage het advies te vragen van den ont werper van het uitbreidingsplan in ver bind met vestiging van het industriege- Au de firma Geesink berichten, dat met misnoegen de te late levering wordt on dervonden, waardoor het College genoode aaikt is bij eventueele volgende opdrach- t|n stengere voorzorgen zijnerzijds te ne nen. A-ngezien aan de wettelijke befialingwn der Kinderwet is voldaan wordt de vergun np-ng verleend overeenkomstig het hierne vens gevoegde besluit Doss,no.7/23» Besloten wordt de gevraagde toestemming ^6 verleenen onder de volwaarden, genoemd 'n het rapport van den Inspecteur iftie, dd. 16 Haart i93i.no.54/4. van 2o- y -joh. oJc -jV 11 li ^kl/' y ts8y>{ Jr iHf- V~ dA 7/iv Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Ied Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 130