BESLISSING. inzake M i ken laar. t bepaal-l voor denl ceel, rca-1 n sectie werp-bouul [overeenkomstig het advies van den Opziet ier van Bouw- en 'Yoningtoezicht wordt be sloten afwijzend op het verzoek van E. lilhorst te beschikken. Besloten wordt het advies der Commissie aenbare "/erken in te winnen, en in vers sand daarmede aan de leden dier Commissie jen exemplaar der Yererdening toe te zen- Len. airswaar den ge le. dat het schoolbestuur aankoopt de >tei geinen gelegen aan den Xolonierweg Mj &e laster der gemeente bekend als sectie I.no.447 en 331 £ed. en 452 resprbctieve- ijk -eigenaar Lr. André de la/Pórte te aarn en de ITed.Herv.Diaconie te Soest er gezamenlijke grootte.-Yan 5°5° Lg. te en een totaal prijs van ruin f 6000.-. e. dat het schoolbestuur kasteloos van le te koopen percablen aan de gemeente in igendom afètaakVeen strook ter breedte (va f.n ongeveer (hm. iat het/schoolbestuur zich ten oozichte fan de plaatsing van het schoolgebouw [e beidde terreinen, onderwerpt aan de ^zpmg vanwege den ontwerper van het !idingsplan,den heer K.C.Van Bes te •>aldoorn. op aan uit kening val ding voor t school 0school Aan het gemeentebestuur van Amersfoort al 'orden medegedeeld, dat in beginsel een bezwaar bestaat tegen een regeling nzake toelating van leerlingen uit Coes- erberg tot de openb. u.l.o.school te ersfoort. Ten aanzien van de leerlingen it andere gedeelten der gemeente ware oor elk bijzonder geval door Burgemees- er en '7ethouders te beslissen of toe- temming tót toelating op een school te ersfoort zal ''orden verleend. Voorge- |teld zal worden de d oo. leze gemeente [erschuldigde vergoeding te berekenen op wijze als door de afd. Onderwijs aangeheven Jyf-i" jy-) - J/ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Ir b- &A iXjuJL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 132