f- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Deputatie Ver. Soest Vooruit Voorzitter F.A.van 'fhienen \fd.financiën 7 Maart'31 19 -3-1931 KORTE INHOUD. komt op uitnoodiging in de vergadering (de heeren V.F.Selderbeek,J Kraayenbrinil. H.Hornsveldin verband met het verzoekt rond beschikbaar te stellen voor stiet van een verkeershuis. De Voorzitter deelt mede dat het aanvani lijk toegezegde terrein naast het raadhui tengevolge van gewijzigde omstandigheden niet meet bestemd kan ""orden voor stichti van het verkeershuis. Door B.en V. wordt genoemd het terrein vóór de gemeentetorei in de Serkebuurt. Dit terrein wordt door eputatie ongeschikt bevonden in verband de' ligging bij het stille station Soest, Nog andere doeleinden worden besproken 0, het huren van een woning nabij Halte 3oei dijk. Na eenige bespreking wordt ie moge' lijkheid geopperd de muziektent te ver plaatsen naar het Julianaplein en het vei keershuis te stichten op de plaats der u ziektent in het rosarium, mits het gebot» tje een met de plaats overeenkomend heeft. deelt mede zich bij nader inzien niet tt kunnen vereenigen met het genomen besluit dd. 13 dezer naar aanleiding van het ver zoek van de Vèr. Goesterbergs Bloei om tt bevorderen dat de Voningbouwvereeniging St.Joseph zorg draagt voor verbieuwing de erfafscheidingen. Uit een ingesteldepolitieoneel onderzoet is gebleken dat art. 20 der Alg.Pol.Ver. in deze ware toe te passen. vraagt overschrijving von zijn vergunnii naar de aan de noordwestelijke zijde gel! ten localiteit van het oerceel, kad.beke! als gemeente Soest, sectie H.no.4850, ol-' selijk gemerkt 62 gelegen aan de Steenho' s traat verzoekt te mogen vernemen of de kosten gedurende 193° gemaakt wegens opmetingen enz. in verband met de (niet tot stanl g* komen ruiling van grond met S.H.D. Insing«| geleden moeten wofcden uit den oost volgn lil onderhoud enz. van wegen) dan welji den gewonen dienst van het Grondbedrijf De kosten van grond-afstand en -ruiling worden als regel uit den oost volgn.343 trans- óf vel Besloten bouwplan w pl.ats in iet intre no:ien bes] iHans bes] Joseph eer vezen "'ore af scheidir eeien wel vfrbeterii te nemen. Btesloten 3r sloten ■twoorder ondern.wegen) betaald, wanneer de actie plaats heeft ter verkrijging breeding van wegen. Gaat met een ruiling van grond een waai vermindering van gronden v/h grondbedrij gepaard dan kunnen de kosten ten laste dJat bedrijf worden gebracht. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 135