f' -/t ;adering ►yenbrind verzoek jl 'r sticht! BESLISSING. besloten wordt dat door Soest Vooruit bouwplan wordt ingestuurd uitgaande van -pats in het rosarium. :t aanvanl t raadhui idighedenl »r stichti Vwordt lentetoreiil >rdt door i verhand >n Soest, sproken o, [alte loei de moge- te ver in het ver its der nu iet gebouj ie nd a s£d in niet t :n besluit 1 het ver- .oei om te jeniging .euwing de onder zoel Pol. Ver. iiet intrekking van het te dezer zake ge- jno nen besluit dd. 13 Haart j.1. wordt Sthci.is besloten aan de Bouwvereeniging St Uoseph een schrijven te richten waarin ge .vezen wordt op de slechte toestand der er. afscheidingen, raet verzoek te willen medej- eelen welke maatregelen het Bestuur ter verbetering van de toestand zich voorsteljt te nemen. vergunnn jijde gelsl kad. beker ,4850, pis 2 "teenhof le kosten pmetingeni stand gi ,D. Insingf 2 s t volgn lan wel ui Ibedri.jL -ruiling 2lgn. 343 de trans- Lng óf vel 3esloten wordt het verzoek in te willigen Jsloten wordt de gemaakte kosten te ver antwoorden onder de uitgaven post volgn. H3 een waar ondbedriji o laste 1 AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. teil d 2 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. A v/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 136