yj S g d a "o Ijf. >ol. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 1 j L j Vereeniging "Het Groene Kruis" Th.H.de Goede Soesterberg Afdeeli.ng Financië ter gemeentesecre tarie 17 Kaart'31 Centraal Bureau 9 Kaart'31 voor verificatie qn financ.adviesen der vereen.van Ked). Gemeenten \f dfinanciën 17 Kaart'31 KORTE INHOUD. zendt ter kennisneming het jaarverslag ov 1930. 5 Maart'31 vraagt ontheffing van fyet verbod om den Verlengde Postweg met vierwielige motorrij tuigen te berijden. De Inspecteur van Poli tie adviseert bij schrijven van 17 Kaartj no.C.55/4- Eet verzoek in te willigen. n stelt voor aan elk der "Toningbou wereeni- &ingen(stichtingen) Sint Joseph, Patriraoni en Ons Belang wegens in 1)30 plaats gehad hebbende conversie van rijksvoorschotten een kostenbedrag van f 20.- in rekening te brengen. adviseert bij de besturen van de bouwer- eenigingen met klem aan te dringen 00 eer. spoedige indiening der exploitatierekening, na den vervaldatum der annuiteit over het bouwvoorschot en doet mededeeling van een terzake met den gemeente-secretaris getrof fen regeling. Adviseert den pensioensgrondslag van '".Be'1 zei bode v/h raadhuis, met ingang van 1 Ja |nuari 1)31 vast te stellen oef 24-50» - sa mengesteld als volgt; Jaarwedde Vaste vergoeding voor het verlies van genot der ambtswoning Afd.Financiën ter emeentesecretarie 18 Kaart'31 2>0V. (Commissie Openba re ".'erken B ommis s ie Op enba- re Verken 19 irt'31 19 Kaart*31 f 1)00* f 24T De tegenwoordige pensioensgrondslag van dej zen functionaris bedraagt f 2345-- (wedde f 1900.-,vrij wonen enz. f 445.-). adviseert tot vaststelling van de pensioeï grondslagen van diverse ambtenaren in dien. der gemeente volgens de hierbij overgelegd ontwerp-besluiten nos1283131110Ó9£1236 712,1289, ro66,1336,661,1068,410,1597,838, 71312821203Bil1284,1064,319,12Ö11063, 1062,830,1337,304,1783 en 1287. /I285. stelt voor de heeren K.Hornsveld, J.J.van Schadewijk, Fa.Klein en de Xruijff, J.van den Hoed, 7.van der Leek en A.Brouwer uit te noodigen hun oordeel omtrent het onteer der Bouwverordening te geven. geeft onder overlegging van een raoport v? den Directeur van Openbare ''erken dd9 bruari 1)31, no.25~31~2 in overweging aan het gemeentebestuur van Zeist een exempl"a* er regeling te vragen met betrekking tot het verstrekken van adviezen door een desdu iige aan de gemeente inzake beplantingen, plantsoenaanleg enz. Voorts wordt in overweging gegeven den W Kraayenbrink in de gelegenheid te stellen alsnog zijn declaraties in te dienen, voor zoover hem toekomende vergoedingen voor le verstrekking <5J J3> >00. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 137