WuY/y "9^ BESLISSING vvereeni- Patrimonia notificatie jet verslag den raad mede te deelen. je gevraagde ontheffing wordt verleend jvereenkomstig het advies van den Insp. p-an Politie. Overeenkomstig het voorstel wordt beslo- ;en ie belanghebbende woningbouwvereeni- ;ingen(stichtingen) f 20.- ieder in reke- ling te brengen. |De vergadering gaat acooord met de getro 'en regeling en dringt op regelmatige uit roerig Je pensioensgrondslag van T.Beuzel bode Wh raadhuis wordt ingaande 1 Januari 193 Vastgesteld op f 2450. Je besluiten worden vastgesteld overeen komstig de ontwerpen. JJvan fJvan uwer uit et ont"'e"l Jaar aanleiding van het advies der Oom* fiissie wordt besloten aan gemelde persone: te verzoeken hun oordeel omtrent de Veror lening schriftelijk te geven aan het Goll |3esloten wordt aan de gemeentebesturen Fr,.n Zeist en Busaum een exemplaar van be doelde regeling op te vragen. ege. iiio. d Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. IJ"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 138