>1). 5 6 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. 3 o H. Aanduiding van den afzender. Commissie Openba- re Verken 2>6f. Commissie Cpenba- e .Verken Commissie Openba re 'Jeroen 19 Maart'31 ïio52. 19 Maart'31 ITo51 19 Maart'31 I-'o53 KORTE INHOUD. verstrekking van adviezen niet werden bere. kend bij den prijs van door hem gedane Ie/®, ranti es. deelt in antwoord op het schrijven van 3, en 'V. id. 16 Maart 1931»Fe afd.no.l355 medj, dat zij het wenschelijk acht, dat pogingen in het werk gesteld worden om de beide Hee-i serlaantjes in eigendom der gemeente te vei krijgen', en wel in den toestand, waarin zij thans verkeeren. deelt mede, dat het haar wenschelijk voor komt dat thans met het oog op het verge vorderd seizoen geen beslissing wordt geno men op het voorstel van BS. en 7. dd. 15 fe bruari j.1. no.1709 inzake crediet-aanvragé voor het planten en verplaatsen van boomen. deelt mede, dat zij het wenschelijk acht, dat de heeren Wethouder Endendijk en J. Kraaijenbrink zich in verbinding stellen met den Directeur der gemeente-plantsoenen te s-Gravenhage ter bespreking van de moge' lijkheid tot oraenting van iepenboomen in deze gemeente. Besloten 4ertoe ój gesloten ;e houden, ia:. Ged.31 ld. 20 Dec Besloten paai jenb3 eden mei antsoenf poort ii ra;, de gel w 3 C 05 Dagteekening en volgnummer. Mi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 139