n. s s c BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 1^. Joh.van Schalkwijk Talmalaan 3 Soest Directeur Openbar erken KORTE INHOUD. Deelt op verzoek van het College de aan hem gedane toezeggingen mede verband hou dende met zijn grondafstand ter verbreeding van de Talmalaan 6 lïov.1930. fr). jGemeente-Secretari 11. L-emeente-Secretari^ Brengt advies uit met kostenberekeningen voor rioleering van de open greppels lar^s' den Rijksstraatweg van af Gemeentehuis tot en met gedeelte Birkstraat Voorzitter. Deelt mede, dat hij de heer "7.7. Belierbee.:;. I alhier bereid gevonden heeft vrijwillig aar. j de gemeente ten behoeve van de nieuwe ka- jers voor den Burgemeester ,'Secretaris ,'7et- ïouders en de Commissies uit den Raad, uit zijn verzameling de noodige schilderstukken, vrij van kosten in bruikleen te geven, en vraagt of B. en 1. o ideze aanbieding wen- schen in te gaan. Vraagt machtiging een jongmensch te mogen aanstellen voor bediening van de telefoon en het verrichten van eenvoudig schrijfwerk |en andere diensten in het gemeentehuis. Stelt voor aan de bewoners van de Dirk die onlangs uitoreiuing der waterleiding ver zochten te verzoeken te willen mededeelen cf op de voorstellen van het Sollege al of niet zal worden ingegaan. Door w dat de op dien te beri ,e. dat [het hek ■2e. dat itellin kan dec 3edat zal wor i keihuis 'rooilij [[Bosboom De vol. teekeni 'het sch Directe ileend v> fik en Beslot j' deze ri gezien I vernieu' rijwiel, achter naken, ie geme Hierom' Dommiss '.Besloti heer 1.1 ian hem 3eslot( indien 1 Ivoorlooi au 3. e 'ordt 1: 4) 3 CP O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 13