4* den bere- dane lev». n van 3. 1355 rnedg, pogingen eide 'ee» te te Yen aarin zi; ijk voor-j verge- rdt geno- d. 15 ?e- -aanvrage n booraerj jk acht, en J. tellen ntsoener. n de moge' men in -Besloten wordt den Directeur van O.*7. u rtoe ópdracht te geven. BESLISSING. gesloten wordt deze zaak voorloopig aan ;e houden, en hiervan mededeeling te doen tin God.Staten in verband met de apostille ,d. 20 üec.1930, no.3828, 3e afd.- Besloten '7ethouder Endendijk en den heer fraaijenbrink te verzoeken in overleg te reden met den Directeur van de gemeente- ilmtsoenen omtrent deze aangelegenheid, •aooort in te leveren omtrent het resultaa ra:, de gehouden besprekingen. lAtc Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 140