m, BESLISSING. van faë-Baesloten wordt deze zaak aan te houden ig va. |^f t het advies van het Rijksbureau elweg,-'eiKor zuivering van afvalwater (R.I.2.A. e open ontvangen, ngen.- n zijne oBjonform het advies van den Inspecteur te.- Kn Politie wordt besloten. jven van 9 Januaril fende huaj d is afst ,n de ve:"-| openbare 1 verbree- ïenburger tellen om ïoolbankeD te schaf ff ag der Jjmn het Bestuur der 7oningbouwvereenigin een schrijven richten waar in wordt aange- |rongen op kras optreden tegen de achter st llige huurders. U sloten wordt de voorwaarden van grond- afhtand door adressant gesteld te aanvaar dén en de Directeur 0.7. opdracht te ge ven deze uit te voeren onder toekenning va.; een crediet groöt f 23» -• 1925.- 2640.- 2650.- 2211.- 1895.- 2500.- Ingekomen zijn 6 inschrijvingsbiljetten 1% varil L.van den Berg Soest l'.de Geus te Ankeveen [l.J.Bosboom Soest K.Aleyn te Soest G.J.van Schadewijk J.G,7ijnands gesloten wordt de Directeur van 0.7. te Mohtigen het werk te gunnen aan J.J.van Teiadewijk voor f 1895* -• Besloten wordt het geraamde bedrag ad. H10. 1 r ter beschikking van het Tï.K. Bb'ioolbestuur St. Petrus en Pajtlus he se aikbaar te stellen. Besloten wordt den Directeur van 0.'"r. te nfewhtigen tot uitbreiding der straatver lichting overeenkomstig diens advies,mits bij het uitbrengen van zijn advies is re- keiing gehouden met alle ingekomen aan legen om uitbreiding der verlichting en «erop reeds genomen beslissingen. rchief ^•■esloten wordt den Secretaris te machti- eschikbo; jhet archief op te hergen in de kluis kluis l'"i neer en zoolang voldoende" ruimte daar- T<|or naar diens oordeel aanwezig is. errein sec Hooghlaaj of de teü aangehoui® Besloten wordt mede te deelen dat het terrein Sectie H.lIo.48l2 aan de Pi eter ae B°ghlaan bestemd wordt voor de stichting |n een badhuis en dat bij het ontwerpen f1 het plan rekening gehouden moet worde ie omlegging van die laan. ■n l4lU>. ^1767. Ujor. cJ<LuU« Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. telde oi3" Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. \S ei-"-*—, IA XA AANMERKINGEN. ,4) J lJ- <!A/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 144