7- 3 6 S BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 3ll1. jchatter voor het rergunningsrenht y Opzichter BOUW- f/oningtoezicht en i h?. Gpz.ich.ter Bouw- Voningtoezicht en G.A.de hoer Utrecht opzichter houw- en Woningtoezicht 2i Llaart'3I loet voorstel tot vaststelling van het ve; gunningsrecht voor het vergunningsjaar' 193V32. 20 liaart13lj brengt advies uit, inzake het verzoek an J.J.van Schadewijk te Soest, om de kap le; schuur, gelegen aan den Lange Brinkweg, .<i| dastraal bekend gemeente Soest, in sectie A.17§2, welke door brand is verwoest, -ve der om te mogen oprichten. 20 !iaart'3d brengt rapport uit aangaande de ingekomen! klacht van G.A.J.C.Bouricius, Burgemeeste:| Grothestraat 39» betreffende hinder en schade welke door hem wordt ondervondena zijn perceel, Beckeringhstraat 31 van de autostalling van v.d.Uei j sselbrandstof- fenhandelaaralhier. 12 Haart'31 14 Haart' 11 Jpzichter Bouw- en 1-7 Haart* 31 )7oningtoez icht 3 ju. directeur van Open care "[erken 9 Maart'31 vraagt teruggaaf van leges ad. f 24, pO voldaan voor een bouwvergunning dd. 1 .11 1930. biedt ter behandeling aan eenige verzo om bou./vergunningen met daarbij behoorendi teekeningen en adviezen. brengt advies uit inzaKe het verzoek van J.P.'/.hilson, wonende Soesterbergschestra: om ontheffing van het bepaalde bij artikel 13 en 14 der bouwverordening, noodig voor den bouw van een magazijn-schuur en garag- op een terrein, gelegen aan de Soesteroerj scnestraat, kadastraal bekend gemeente S01 in sectie C.1Ó93» geeft advies, inzake ie plaats, alwaar ei Verkeersbureau voor "Soest Vooruit" zoude kunnen worden oogericht. Le verga Pesloter rond itand zit in 2,p0 lingrenze i'/aar he« darir Kt de st ehoord j een r dezer ng van ar het t verkf ntwor; an ien aatslng nt 'vore jl aan r naden incioe «rdt en ir.O.'V. i op h( aai en te <o D C "o Dagteekening volgnummer. JH 2>XI.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 145