BESLISSING. in het ve: jsj aar' rzoek an ie kap de] Lnkweg, Ln sectie eest, rje- ingekomen rgemeestei ier en rvonden ai 1 van de randstof- f 24,50 id. 1 .i e verzoeii behoorendi rzoek van gschestr: ij artike odig voor en garagi) oe steroerj ïaeente Soi 3 bedragen door vergunninghouders wegenn agunningsrecht verschuldigd worden vast gesteld overeenkomstig het advies van den itter en 12 7> wel een totaal bedrr van 3esloten wordt d. e vergunning tot veder op lichten der schuur te verleenen 3er;loten wordt adressant te berichten, aan zijn verzoeken niet kan worden |i liaan. alwaar ei it" zoude at ■Besloten wordt adressant te berichten, |olgens de heffingsverordening op de lege£ cn termen aanwezig zijn op zijn verzoete iinstig te beschikken. je vergunningen worden verleend overeen- Imatig de besluiten hiernevens gevoegd eft |eb o e kt in het desbetreffend register on- ie nrs. 1/345, 1/34?. Ier besloten wordt de ontheffing te verleenen I) grond van art. 13 der B.V. mits een af} stand zijscheiding wordt in acht genomen .lm 2,50 il. of indien de eigenaar van het ||uigrenz.ende perceel daartegen geen be- i'.'aar heeft hetgeen uit een schriftelijke prklaring zal moeten blijken op 0,50 II. t de scheiding. ehoord het gunstig oordeel van den raad ij een officieuse bespreking op Maandag 'j dezer over het voorstel tot verplaat- ing van de muziektent in het Rosarium Bar het Julianaplein en de stichting van Pt verkeershuis op de plaats van de muziek tent, wordt thans tot eeneftnder besloten. }.an len aannemer M.Hornsveld die voor vet jlaatsing van de muziektent f 200.- bere- jtnt wordt opdracht daartoe g egevemji ter- '-jl aan de Vereeniging Soest Vooruit on fg nader te formuleeren voorwaarden in Jincipe als plaats van het verkeershuis prdt aangewezen het rosarium. Jen en ander ter kennis brengen aan den met opdracht tevens den boom mid |fcr\ op het Julianaplein te verpooten naar Je hoek Spoorstraat-Korte ilelmweg. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den- met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Cf. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 146