I BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Vereeniging "Soest Vooruit" Bestuur Ver.Chr.L en U.L.G.School Soesteroerg 5 i£aartf31 Afdeeling finan ciën ter gemeente secretarie Provinciale Utr. "fels tand s c ommi s s i Amersfoort Maart'31 20 Maart'31 1866-31/35 3e Afdeeling °ecretarie KORTE INHOUD. verzoekt spoedige beslissing op haar adres dd. 28 Januari j.1. verzoekende toestemoia te verleenen tot plaatsing van een verkten bureau op het terrein naafet het Gemeente huis, en de rente en aflossing van de ?.?.n gane geldleening ten behoeve van de stich ting van het verkeershuis te garabdeeren, komt: in de vergadering voor het plegen va! overleg naar aanleiding van het verzoek os uitbetaling van f 349°>45 ten behoeve van de verbouwing der school. biedt aan een ontwerp-voorstel aan den ge1 meenteraad ter begeleiding van de ontwerp verordening op het Grondbedrijf verzoekt alsnog toezending v^n een tweede exemplaar der teekening van de bouwplannen) Tabernal en Otarink, welke haar om advies gezonden zijn. De Oommissie deelt voorts mede, dat het haar zeer zou verheugen zoo B.enW. besloten ook in het vervolg alle ie gekomen bouwaanvragen aan haar te zenden o; advies zendt ontwerp besluit tot intrekking van recognitie verschuldigd door p.v.d.Breener: In begins te steller sin in hel ond in 1 ar. Voor rente en 1 ot f 2! ars te bij niet 1 itlossing ie vereen: l|i en de jJn het v< |e desbe' blnluiten Ln- vacht. jf:. overli ilt het b rlrdt ven tin van ei 00 f 3096 Het schoi vlrk ten 1 Besloten ifccht me Ifondbedr Besloten 1I11 het v las het Ci e ingekoi foordeel: Besloten ■30 in t a®*.-ster e vaurbij a Terden g 3631, Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 147