(r-J" ïfr yy? 3/)f y 4 r aar adrsg jestewnirj i verk-eri smeente- i d e an le stiet- bdeeren, BESLISSING. pleger, vaj erzoek os| oeve van! an den ge< ontwen en tweede uwp lannen! m advies voorts ugen zoo g alle i zenie'": of In beginsel wordt besloten den raad voor te stellen het verkeershuis te doen plaat sin in het rosarium en de daarvoor noodig^ --Jond in huur af te staan voor f 10.- per jaar. Voorts zal worden voorgesteld de rente en aflossing der aan te gane leenin^ Boot f 2500.- rentende hoogstens 5w 1a~ j'Jars te garandeeren onder voorwaardedat oi niet nakoming der verplichtingen tot aflossing en rentebetaling de subsidie aan ie vereeniging te verleenen wordt ingehou- le en de gemeente gerechtigd is tot naas m: het verkeershuis. Je desbetreffende voordracht net ontwerp ba: luiten "orden spoedig bij het College Ie vacht. I: overleg wordt onderling overeengekomen ia. het bedrag ad. f 3496,45 met f 400.- Tdrit verminderd in verband met het wegla tér: van een zoldervloer en gebracht wordt b? f 3096,45. Het schoolbestuur wordt gemachtigd het verk ten uitvoer te doen brengen. 3' sloten wordt den Raad de ontwerp-voor- ,r: cht met ontwerp-trerordening op het G laondbedrijf aan te bieden. 3tsloten wordt spoedig uitvoering te geven laii het verzoek en voorts mede te deeieri las het College nog niet gemachtigd is al- I ingekomen bezwareh aan de Commissie tei oei ordeeling te zenden. king van d.bres .er|||3r- in te 'net ster en mg Besloten wordt met ingang van 1 Januari trekken het besluit van Burge Tethouders dd. 11 Januari I92Ü, Iffiirbij aan P.van den Breemer in gebruik ■pr:!en gegeven de perdeelen Cectie B. |o. 368(ged) en 369* 3 VlUrcU 1 vV i-jxL- 3r v> Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 148