f' 7- k 4 /X f BESLISSING Le aan ld hou- •breedir.. nmgen 1 .uis tot langs lderbeeitj llig aan| we ka- is "'et- ad uit rstukken en, en ng wen- e mogen lef oon rijf ver- uis. 3irk die g ver- deelen e al of Door "ethouder Hoenders wordt bevestigd (dat de toezeggingen inderdaad zijn gedaan o.) dien grond wordt besloten aan adressant te berichten. Ie. dat alsnog eenige rozenstruiken langs het hekwerk zullen '"orden geplant. 2e. dat hij de kosten ad. f y ,Ql voor her stelling van de schutting bij de gemeente kan declareeren. 3e. dat het hem ten allen tijde vergund "zal worden de woning .te verbouwen tot win kelhuis en het schuurtje te bouwen in de rooilijn van het bestaande bebouw van Joh 3osboom Je volmacht voor grondoverdracht zal ter teekening moeten worden aangeboden, zoodrè. het schrijven is uitgezonden, terwijl aan Directeur O.'7. opdracht moet worden ver leend voor het planten van de rozenstrui ken. Besloten wordt den Raad voor te stellen [leze rioleeringsplannen uit te voeren,aan ezien het rijk over gaat tot algeheele vernieuwing dan den weg met verharding de. rijwielpaden en het daardoor gewenscht is achter de boomenrij wandelgelegenheid te maken, terwijl het geheel het aanzien in tLe gemeente aanmerkelijk verbetert. Hieromtrent advies in te winnen bij de Commissie voor O.'T. Ih'Besloten wordt het aanbod in dank van dert reer "Y.P.Selderbeek te aanvaarden en dit a.an hem mede te de el en. Besloten wordt donGecretaris te machtiger Indien hij van oordeel is dat de kosten Svoorloopig bestreden kunnen worden uit 3.o.n 13. en beschikbare credieten. 'ordt besloten. J r vAv) \h> j y. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -Si t XjllL- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 14