4# H o.z. •k verric; :werp-boui en het ja an den He] ontwerp-o zake den .ooging vai van twee firma "36 Lj s van en post aa i dienst B E S L I S S I N G. AANMERKINGEN. k- |n verband met de ingezonden declaratie toro dt besloten den Raad het voorstel te doen vanaf 1 Januari 1931 aan ien T'rnd. Di rec:teur van Openbare '.Verken en aan den Op dchter van Bouw- en 'Voningtoezicht gedu- rènde den tijd van gezamenlijke waarneming ■n den Dirécteur van Openbare "Verken bo- vln hun salaris een tijdelijke toelage te 3.-leenen groot f 10Ö.- per maand en wel uit oogpunt van zwaardere ve. antwoordelij heid, welke beide ambtenaren tengevolge yin de waarneming hebben te dragen, alsme de wegens vergoeding van overwerk, welke zij, nede tengevolge van buitengewone op- dfachten, verrichten. iet advies der Commissie 0."/. zal vooraf jlvraagd worden. lesloten wordt aan A.Hilhorst voornoemd te berichten dat het College bereid is de Raad voor te stelleh hem voor den tijd va 2|jaren het perceel te verhuren tegen een hu irsom van f 32,f?0 met verzoek omgaandtt willen berichten of hij op deze aanbiedin wlnscht in te gaan. Een definitieve mede- dfealing van verhuur zal daarna kunnen vol na inwinning van het advies der Grondcom- rnl 'ïsie. Besloten wordt den Directeur 0.'7. te mlchtige.n het terrein van denH.V. Engh- rjmd af te graven en het gemeenteterrein alt den vrijkomenden grond aan te vullen en op te hoogen, en daarvoor de noodige maatregelen te nemen mits de kosten van het werk blijven binnen het doop den Raad verleende crediet. 0) het schrijven van de N.V. Enghrand m Ühuidatie wordt besloten in de overeen- ko ast de betaling te regelen in vier ter mijnen ieder ad. f 250.- telkens wanneer jBgedeelte van het terrein ia afgegraven 3e bepaling dat de Dir.O.W. kennis geeft van het gereedkomen der gedeeltelijke af gravingen kan uit de overeenkomst (ont- 3pp) vervallen. ïe gevraagde machtiging wordt verleend, .en i Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ItffÓ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 152