B S "o 332. 3iy BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. K.C.van Hes,Land- (23 Maart'31 schapsarchitect Apeldoorn Bestuur van het District Amersfoort van den Bond van Automibielhandela- jren en Garagehouders 4 e jJ.A.Grootveld Klein Engendaalweg 52 Soest. 3MT. bil). 20 Maart'31 Opzichter Bouw- en 'Woningtoezicht Belangencommissie voor het Gooite Hilversum. 14 Maart'31 KORTE INHOUD. deelt naar aanleiding van het om advies toegezonden rapport van den Directeur van Openbare Werken dd. 12 Maart j.l.mede, da hij zich voorloopig alleen kan vereenigen net eene omlegging van de Pi eter de Hoogh- laan. Hij advieseert de beslissing ten aai zien van de Prans Halslaan en van de beste; ming van het terrein tusschen Talmalaan en Paulus Potterlaan te verdagen. verzoekt beperkende bepalingen te maken vj deze gemeente met betrekking tot de plaat sing van benzinepompinstallaties, en bij eventueele- verleenéng van vergunning tot pompplaatsing bij industrieele onderneming voor te schrijven, dat de pomp niet aan lei openbaren weg zal mogen staan, en dat daal uit niet aan benzinegebruikers mag worden verkocht. Voorts vraagt het bestuur aandacij op een algemeen euvel, n.1. het in voorraa: houden van benzine in perceelen,die daarvoi niet behoorlijk zijn ingericht en geen vei gunning daartoe hebben, zulks met het oog op het daardoor toegenomen brandgevaar. dringt aan op verbetering van den Klein ng endaal weg en deelt mede dat de desbetrei fende eigenaren bereid zijn de noodige groi af te staan. gesloten dit gn 24 Maart'31 deelt mede, dat voor de indeeling in het 'Wegenfonds voor het gedeelte van den Verl® de Postweg van af Ie Van Ilaarènstraat tot Rademakerstraat wegtype is aangewezei an het 1 oten de. 20 Maart'31 geven op grond van het medegedeelde in hu| schrijven in overweging er van af te zien een regeling te treffen tot wederkeerige hulpverleening bij brand met Noordhollani- sche gemeen169, al behoeft dit niet uit tel sluiten, dat vellicht één of meer GooiscFl gemeenten op eventueel verzoek berèid,zuHj worden gevonden in geval van nood bij te s taan .an ad re Ckllege b la Tv eg o in eigend vkn gemee viieg gerek Ben eige tot grond on roldoen rt eg be art. der ijcud zuil Besloten cfvereenko tkr van E deelte Ve at raat to 4)4 aan Pen Opzi iftadsbesl iesloter 5ven aar jiie als s L. Belang tJ 3 C CD Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 153