I jr w advies teur van mede, dat reenigen de Hoogh- .g ten aaj. de "bestei ma laan en BESLISSING. esloten wordt de omlegging van de wegen ir. dit grondcomplex voorloopig aan te^houd 2h. e maken de plaat- en "bij ling tot id e mening] et aan :1a i dat daan ,g worden lur aandacS .n voorra .ie daarvoi i geen ;e> het oog jevaar. :n Klein i desbetrei lodige groi fan het adres wordt kennisgenomen en he loten deze zaak te dooneeren. ,an adressante zal worden bericht dat hejt ICo .lege blijft bij de eisch, dat de Engen laleg op de volxe breedte aan Je gemeent ir. eigendom moet worden afgestaan alvoren vkn gemeentewege op verbetering van den wpg gerekend mag worden. len eigenaren wordt in overweging gegeve tpt grondafstand over te gaan, daar bij onvoldoende onderhoudnvan den als openba- rje eg bestemden Engendaalweg op grónd va: art. der Alg. Pol. Verordening tot onder houd zullen worden verplicht. ïg in het den Verlei iraat tot langewezen besloten wordt den Raad voor te stellen overeenkomstig het bericht van den Oozich tier van Bou"7- aen Woningtoezicht het ge deelte Verl. Postweg vanaf de Van Haaren- Spaat tot de Rademakerstraat als wegtype "e4 aan te wijzen. Ben Ooziohter ware alsnog de nieuwe raadsbesluiten toe te zenden. elde in hu te zien rkeerige rdholland- Let uit te GooiscW jrèid jzull' 1 bij te esloten wordt van den inhoud kennis te 8sven aan den Commandant der Brandweer, |ie als afgevaardigde de vergaderingen van Ie Belangencomraissie bijgewoond heeft. Jr lyr. AANMERKINGEN. k^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. k4'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 154