1 ■k s s c "o Ji' BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. -Yfd. Financiën ter gene ente-secretari iJ<S\ Voorzitter Voorzitter bhöYfdeeling Finan ciën ter gemeente secretarie iHT> 1HH. directeur van Openbare "Terken Commandant 3rand- weer Soest J.Kraaij enbrink Soest Ged. Staten 24 Ta art'31 e 26 Maart'31 21 Maart'31 KORTE INHOUD. adviseert de kohieren voor betaling van het recht voor oohaling van asch en vuilml over 1 El vast voor voorts van f 1560.- stelleri voor Soest 00 f 177.50". Soesterberg op en voorts van deze kohieren af te voeren! een aantal personen, die door vertrek of derszin van de ophaling vanaf 1 Januari) 1931 geen gebruik hebben gemaakt, tot een totaal bedrag van f 122,50, zooals op de bijlage bij het ontwerp-besluit (24 Maart, 4é afd.No,479) i-s aangegeven. stelt aan de orde het ontwerp der wijzig; van het reglement voor het Burgerlijk Arno stuur vastgesteld den 16 Dedember 1929» ^ekeurd door Ged.Staten, 23 December 192}J le afd. No.4040/2431. de wijzigingen betreffen in hoofdzaak iel naamsverandering n.1. "Maatschappelijk HuJ 0 etoon" biedt de vergadering aan het verslag oratxi de verrichtingen aangaande het armbestuur over 1930» lueslotei jjoesterb< 1560.- e totaal biedt ter vaststelling aan ean ontwerp-oe- sluit tot toekenning van subsidies aan tui: clubs over 1931» deelt mede, dat de in de Plantsoenen aan den Nieuweweg staande crocusjes voor een groot gedeelte zijn verdwenen, hetgeen waa: schijnlijk door de jeugd is geschied. In j verband hiermede verzoekt hij toezicht der politie. zendt rapport ter zake Boschbrand op 21 Maart j.1. en verzoekt daarin eenige voor zieningen in de toegangswegen naar de ge- me ent ebos schen enz. zendt rapport ter zake ingesteld onderzot ümenting van iepenboomen» berichten geen bezwaren te hebben tegen 4 raming op de begrooting 1931 wegens toekeïïj van een uitkeering aan het gezin van den 4 wezen Dir. O.1?, doch zagen gaarne een anig wijze van dekking der uitgaven. Ket ver: JjFIet ont1 turnciub: worden ti ■Ter Ken: |an Poli' lpLtie st: nieling tieslote: |ing te Jet ve z 4e wegen jat ten Jeslote: jfe drage: É'Ten te *1 voor Men den ■aenting f-rricht Peslote: Pachten, fing der jetreff e: leent eb e, leest we: |aarbij leven wo: fddo di ïsluit (J 3 CP Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 155