Wu. //y fceslc yh 1/77, mg van en vuilni est oi 77.50". e voeren trek of a; Januari tot een s op ie 24 Kaart ■■r i j 2 iet ■lijk Ar ai 1929, $01 iber I929 'izaak ie lelijk Hu: slag ont: mb e s tuur intwero-ae ienen aan roor een :tgeen lied. In izicht der ld op 21 lige voor- lt de ge- lesloten wordt de kohieren voor Soest en «Soesterberg respectievelijik te stellen op BESLISSING. 196O.- en f 177.50 en daarop 0taal bedrag ad. f 122,50. if te voer eh •et ter tafel gebrachte ontwerp wordt Hoedgekeurd en zal dien overeenkomstig de |Raad ter vaststelling worden aangeboden. ■Het verslag wordt vastgesteld. Jiïet ontwerp-besluit waarbij ieder der tu.rnci.ubs over 193 f 200.- subsidie zal worden toegekend wordt vastgesteld. ?er kennis brengen van den Inspecteur Jan Politie met verzoek de agenten van po litie streng toezicht op te dragen op ver .nieling van de plantsoenen e.d. iesloten wordt het rapport ter kennisne ming te zenden aan den Directeur van 0.7. qet verzoek in overleg net den Commandant do wegen na te gaan en te rapporteeren t ten aanzien daarvan kan geschieden. onderzoe«Besloten wordt aan den Directeur 0.7. op ie dragen spoedig die voorloopige maatre geien te nemen welke de heer Kraaijenbrin ■al voorschrijven en voorts hera te nachti |eu den heer Kraaijenbrink op te dragen d fnenting met behulp van eigen personeel t verrichten. ;n tegen i ;ns toekea van den een oten wordt aan de Ged. Staten te be- ?;Chten, dat de aangewezen wijze van dek "■jrnS der uitgaven, vastgelegd in het des- ande^etreffend besluit tot wijziging der ge- eentebegrooting 193^ het College het est wenschelijke blijft toeschijnen, ^arbij zal tevens een -cort overzicht ge geven worden van'het vermoedelijk batig frldo dienst I930 en verzocht 'orden het losluit alsnog te willen goedkeuren. J [/NT! Jf lïï. In j u-W (f-rr Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. f* IS- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 156