nar. ,4foetaal4j de persol ;"betalin£- >rdt het .en, 'mn- ;oedkeurii|j lit is uii jcht aan- i a i j n aing van der salaj jneel ont< dot her- oklieden, nogmaals ts waar di gesticht, BESLISSING. In dit verband komt ter sprake of aan den [e':ezen "directeur niet een voorschot geld mg t an het maandsalaris kan worden uitbetaal e meerderheid is van oordeel dat de per ijke aansprakelijkheid bij de uitbetalir. |n gedrang komt zoodat besloten wordt hei edrag in zijn geheel uit te betalenwan eer alle mogelijkheden van niet goedkeu: f vernietiging van het raadbesluit is ui besloten, "'ethouder Endendijk wenscht aar Jeekening tegen deze oeslissing te zijn. [Besloten wordt den Wethouder van de taai ;e ontheffen en de desbetreffende stukker ran den Dir. O. terug te vragen en t e jenden aan de raadscommissie. Na overleg wordt overeengekomen: 1. dat het schoolbestuur aankoopt de ter- teinen gelegen a/d Xolonieweg bij het ka daster der gemeente bekend als sectie H. nos.447 en 3112 ged. en 4^2 respectieve lijk eigenaar Hr. André de la Porte te laarri en de Ned.Herv.Diaconier te Soest, ter gezamenlijke grootte van 5^50 112. en tegen een totaal prijs van ruim f 6000.-. 2. dat heit schoolbestuur kosteloos van de Ie koopen perceelen aan de gemeente in eigendom afstaat een strook ter breedte Van ongeveer 5 3« dat het schoolbestuur zich ten opzicht van de plaatsing van het schoolgebouw op de beide terreinen, onderwerpt aan de aan wijzing vanwege den ontwerper van het uit breidingsplan,den heer X.C.van lies te Apel doorn. d. oon- ■e 7 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 158