"'5 Les 34], i *f <SL >n>. Tn. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. K.Cvan Ne s 'oeldoorn K.C.van Nes Aoeldoorn X.G.van Les, Voorzitter Voorzitter j; eenige itL ezenli. reengeki des ai ier zaan ^sturen v; t Vereen ,e Vereen e i laats e nlaats De heer van Nes, ontwerper van het uit breidingsplan kor.it in de vergadering, nefl de mededeeling, dat hij een onierzoehJ ingesteld naar het rijkswegenplan voor J ver Soest daarmede is gemoeid. Het is her] gebleken, dat de nieuwe rijksweg achter Baarn richting Ni j kerk Vaststaat doch dati er nog plannen worden overwogen voor de s leidende -vegen. Nog steeds wordt overwoge] een r,eg te projecteeren lar.gs de spoorhaa Baarn-,vuersföort. In het belan^ nu van sj zal voor behoud van den bestaanden weg g( verkt moeten roorien en "'el indien zin,dat] deze acceotable moet gemaakt worden voor het rijk, hetgeen zou kunnen wanneer le grondeigenaren zouden willen medewerken 9 groniafstand ter breedte van 6 Veter acht) de boomén. Hij vraagt in leze zoowel het ordeel van het College als de medewerkt® bij het voeren van een actie tot grondaf tand door ie eigenaren. vraagt in een bespreking hem van af hede^Besloten alle inkomende verzoeken om bouwvergunning sier) o ter kennisneming te willen doen toezendej||eer van N >3 Haart'31 brengt advies uit over de aanvrage van II.V. ?avélum orn een terrein voor industri eele doeleinden. n overle sloten een ■beleggen "V de Comiss ssie Grc n.i. 4 uur lal in die Ichten. fet voore ■ngenomer Ijst ord p in de a pre komen. den Op Icht met luit de ten wannee lor., advies doet het voorstel te besluiten, dat vans] heien geen ontheffingen meEr verleend or| den ingevolge art. 3 der Bouwverordening wanneer aan andere wegen gebouwd zal wora dan die reeds in de administratie van hei wegenfonds voorkomen. Dit voorstel houdt verband met het plan tot invoering van eel baatbelasting, zoodat andere wegen dan i| het wegenfonds reeds geadministreerd in vervolg zullen komen te vallen onder de baatbelasting. brengt opnieuw ter sprake de vraag of 3 het uezin van den ge-rezen Directeur C. •■■et voorsc G.T.van Vliet al of niet een voorschot -•te.: neer vs worden uitbetaald op de door den Raad va-Bit oord j gestelde uitkeering ad. f 10000.-. Spre&Mp1 28 dei meent bij nader inzien dat tegen een voor] schot geen bezwaar kan bestaan wanneer Ged. Staten berichten, dat de raming men in orde is bevonden. Loten 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 161