b P. iet uit- 'ing, ne zoek he» i voor :t is ne; achter doch dat roor de 3 overwoge, spoort ïu van sa ;n weg gel 1 ai ten voor ïeer de §.verKen ster acMj rvel het jdewerkiij grondaf- BESLISSING. jru ie; eenige bespreking wordt besloten ter vezenli j king van den opzet van den hee ^es medewerking te verleenen. Er wor' reengekomendat op Voensdag 15 April des aonds 7/ uur voor een bespreking er zaak zullen worden uitgenoodigd de turen van Vereeniging Soest Vooruit Vereeniging Soest Zuid olaatselij ke middenstandsvereenigingt olaatselijke lanfibouwarganisaties ire: rw: rul toezenclej ige van industr: dat v le end ordening zal vordl e va I el houdt ng I en dani| eerd in nder de Sesioten wordt iedere aanvrage (volledig ;sier) onmiddellijk te zenden aan den leer van lies. n overleg met den heer van Hes wordt he loten een gecombineerde vergadering te ■leggen van het College van 3. en 7. met de Commissie Uitbreidingsplan en de Com missie Grondbedrijf op 15 April a.s. des lm. 4 uur Gemeentehuis. De heer van ITes li in die vergadering zijn advies toe- iphten. voorstel van den Voorzitter wordt |a£. igenomen. In verband hiermede zal een J t ;orden vastgesteld van de wegen "el fe in de administratie van het wegenfonds lokomen. Deze lijst zal gezonden worden In den Opzichtervan Bouw- en Voningtoe- it met verzoek in het vervolg met het Isluit dezer vergadering rekening te I101 Pp wanneer aanvragen om bouwvergunning h pi advies bereiken. eur w. rschot -3 te neer Raad va: -Sprei» een vod anneer <1® ,ming vol esioten wordt de Voorzitter te machtige Bn voorschot groot f 1000.- uit te keere van de Ged. Staten een gunstig oord is ontvangen op het schrijven In 28 dezer, 4e afd.ilo. 21/114. ar. en 1 af liedel Tc- dc Ol V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Vu V> ^0. 1 AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 162