n- s i c "o KV KT. ysrb. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. iSl. J.H.G.v.d.Toude Mijverdal 27 '.Taart '31 KORTE INHOUD. /erzoekt den Raad hem wegens ongeschikt heid voor verdere waarneming van zijne te- rekking eervol ontslag te verleenen ...et i: È>ang van een door den Raad te bepalen datm Voorts verzoekt hij den Raad hem een grati picatie te verleenen. Gedeputeerde Sta ten h"H. "iethouder van On derwij s afdeeling Soest v/d S.D.A.P. afdeeling Soest v/d lig..Med.Bouw. arb.Bond Burgerlijk Armbe stuur in de gemee te Soest Directeur 0. i. 17 Maart'31 3e afd. no.90O/597 17 Kaart'31 18 Maart'31 2.6 Maart'31 no.23-26-4 Besloten e, de hee ies belas are Terke |rragde or Ie. genoen ziektever] Be. adres B th ontslag mc %oek om e£ aan den Rs 4e. de in£ v 'rekener liis omsciux IT5 - - den Re late bit fol .ege ge stellen 0. zenden ten verzoeke van den Minister van Binnenlandsche zaken en Landbouw een exer. plaar van zijn aanschrijving over de zorg voor jeugdige werkloozen geeft aan den Raad zijn oordeel over dei de raadsvergadering van 23 dezer ULtgesproi wenschelijkheid van het vragen van advies aan de Commissie voor plaatselijk schoolto zicht in gevallen van benoeming van önier- ijzend personeel. verzoeken den Raad voorstellen te doen: a. tot voortzetting van de steunverleening en uitbreiding daarvan. (Ren axempl. steun Aegeling v/d Regeling is bijgevoegd). zendt rekening en verantwoording over net dienstjaar 193°« zendt advies inzake verbetering van het Oude Grachtje en omtrent afstand van grond .angeziet d ze geme< iesloten c ■an den 4 ze gemei i ordoen - ie nemen l.ozen al voor den wee ■Het schr raad ter I Jesloten L'thouder verzo te hooren Éezonden pillen ra jBesloten Ping voor van het 13 1 s draveri ■Besloten [r. en "7. pollege t -n grond dschreve fan 26 Me tok de ar ten medev ferdere ditvoer iï ti) D 05 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 163