JjHet jraad Er- rx. schikt- ijne oo, en n en iatu en gratl iter van :en exer. de zore )ver de ii ..tgesoroij a advies sohooltfli m onier oen: eeningi steus over :ie> van van net 'orn BESLISSING ■Gesloten wordt: de heer J.H.G.v.d.Woude adjunct-com- iies belast met de boekhouding bi.j Open- re Terken ingaanpte 1 Hei 193^ het Se~ Iraagde ontslag te verleenen. 2e. genoemde van der Toude tot 1 Hei a.s ziekteverlof toe te kennen. Je. adressant te berichten, dat niet de laad loeh het College van 3. en 0 1 "t s 1 het moeten verleenen, doch dat zijn icek om een grö.tificatie ter beslissing [jLn ien Raad zal worden aangeboden. 12e. de ingehouden gelden met adressant te Herrekenen als in het ontwerp schrijven |i. omschreven. 5den Raad het verzoek om gratifiaatie lan te bieden onder mededeeling dat het (College geen vrijheid kan vinden voor te stellen o het verzoek in te gaan. Ihangezien voorziening dezer materie in deze gemeente niet noodzakelijk- is wordt b .sloten de circulaires te deponeeren, er aan den Minister mede te deelen, dat in d ze gemeente zich geen omstandigheden voordoen die het noodig naken maatregeler te nemen ter verzorging van jeugdige werr oozen als in de circulaire bedoeld. schrijven van den"Wethouder zal den ter kennis worden gebracht. TBesloten wordt deze aangelegenheid aan Lthouder Endendijk in handen te stellen let verzoek de plaatselijke organisaties pe hooren omtrent de strekking van het ir lezonden adres, en omtrent het verhoor te lillen rapporteeren. |3esloten wordt de rekening en verantwoo: "ding voor controle in handen te stellen IJjan het Bureau voor Verificatie enz. te |s Iravenhage. [Gesloten wordt ie grondeigenaren "'.Roest en 'T,Roest Sr. mede te deelen, dat hel follege bereid is dèn Raad voor te stellen [en grond te aanvaarden onder voorgaarden ■schreven in het advies van den Dir.O. tan 26 Maart j.1. no.23/26/4, doch dat 'ok de andere grondeigenaren zullen moe- t medewerken tot grondafstand alvorens Eerdere stappen .zullen worden gedaan tot uivoering van dit besluit. er- V J Gl/'y j ^A'\ l]4i- Ut 3 d erl 31 ;d) Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ikA J AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 164