Ha yy* /pn >>0 hiï c -f - der het jer- an de ;enor:ien. ■engen bi Doester irceel ;s wordt in van ee| ijver koop sk. it ingang. BESLISSING In afwijking van de offerte wordt beslo- er ten tot uitbreidin, .tal.latie als ond Ie daarvoor noodige gelijk f I30.- en f toe te staan. der huistelefoonin- B. en G. vermeld en oredieten van respect 33»~ totaal f 1^6. .an adressant te berichten, dat de ge vraagde vermindering van huur niet kan «orden verleend. Besloten wordt de Ver. ü.H.B.O. in hen- lis te stellen met het verzoen en aan adressant te berichten, dat zijn wenscher: ijn doorgezonden, aan gemelde vereeniging De vergunning wordt verleend overeenkom stig bet best&iït en de voorwaarden hierne^ rer.s als bijlage geboogd. Besloten wordt het raadsbesluit aan te van den ■vullen door toevoeging van "ingaande 1 lalvan Bjanuari 193G" is ge- 1 door aei jesteli. .J.van ■C.a.J.van Heijst moet beschouwd worden tijdelij-;! a.s tijdelijk ambtenaar, aangezien een be jntract Bioeming heeft plaats gehdd. 1 me t rec| n verole- met in- an ieier inge.o ag n lsl w e tb e schil ng va den heer orte be- opige be-| aanvrage ngen aar of. Besloten wordt vanaf 1 Vebr. 193d f Ier dag te betalen. De betaling zal recht streeks geschieden aan het "7ilhelnina find er ziekenhui s Besloten wordt adressant vrij te sneller ran betaling der leges op grond van "on- ermogen" tan L.P.v.Dooremalen te Blaricum kennis lieven van het ingekomen schrijven, met- ferzoek te willen berichten of het gestor te bedrag aan L.A.H»Visser kan «orden uitbetaald Iet ziekteverlof r,ordt verlengd tot [Uiterlijk 6 October 1931. oclif'jBesloten wordt de inwisseling te doen ge schieier. ■^bieden door tusschenkomst van den Las- r. f|£ ür i«c. R.L.van den Berg en Go.alhier. ie- U CL/f, vvi/' H tl J Jl i V 'V V s~. f yV i/G m Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. oJ (XjliAs****, x V1 ^oLtaLvv^. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 166