3' e g> "o 5 371. i>1i. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gemeente-seereta- ri s Opzichter Bouw en "Woningtoezicht A.van den Berg Schoolweg 10 Soesterherg B.Hijma, Eigen domweg 104 Soest KORTE INHOUD. vestigt de aandacht op de inoreele verplic;,! ting van de .gemeente tot "betaling van een I gedeelte der kosten wegens "bevaarbaar dnl van de Eern, nu het tinaal-ilan "de Gelder- sche Vallei" niet tot uitvoering komt I.lesloten lerzoek tt biêdt ter behandeling aan eenige ver zo e <enj®") v-rgur om bouwvergunning, vergezeld van de no üdlfc '-ig d« teekeningen en adviezen. H voegd '351 er 2/: 25 Eebr.'31j verzoekt vergunning tot oprichting eener I petroleumbergplaats zijnde een bergplaats] van gegalvaniseerde ijzeren platen, waarin] ;de petroleum wordt bewaard in vaten van 200 L. inhoud, op het perceel, kad. hekendll gen?. Soest, in sectie E. no.1451, "gelegen aan den Schoolweg. 13 Hov.130 Opz. Bouw- en'7o- ningtoezicht 13 haart'31 verzoekt vergunning tot oprichting eener houtbewerkingsinrichtingwaarin o.m. zul len worden gebezigd 3 electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 11 P.K. op het perceel, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie G.3642, gelegen aan den Eigendomweg. adviseert de door de H.V.Bataaf sche Lioor Mij te s Gravenhage gevraagde vergunning tot het oprichten van een benzineinstallat: met onderg»rondschereservoir en bovengrond sche aftapinrichting op/in perceel kadastn bekend gemeente Soest in sectie G.33^3, j6' legen aan den Engendaal"eg niet te verlee- nen. Besloter len, overe lis bijlag desloten ^ereenkoi lij lage g< gesloten rereenkoi lij lage g 3 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 167