ll'l v> \y\J~ -j ju. 4 BESLISSING. verolioij fan een aarm,;in| Selder- orat erzoe :en e no li f g eener rg plaats I waarial n van bekend' el eg en .g Bener in z dl en met K. oo te e nt e ,an den :he I ?ori irgunningl n e Lii u jj rengronJ- kadastr 3363, gel i verlee- jeoloten wordt deue erzoek te nemen. Langelegenneid in on- >)e vergunningen v'orden verleend overeen- istig de besluitenfaiernevens als "bijlage levoegd en /351 2/142 e nu;.ine. 1/333 1/346, 1/349, besloten wordt de vergunning te verlee- len, overeenkomstig het besluit hierneven lis bijlage gevoegd. besloten wordt de vergunning te verleene Ivereenkomstig het besluit hiernevens als lij lage gevoegd. besloten wordt de vergunning te verleene [vereenkomstig het besluit, hiernevens al i-jlage gevoegd. AANMERKINGEN. L> Ji 1, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. "-Ixf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 168