37 11' 373' E E "o 4. H/S- i-jl). ip. yfro. xh. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Wethouder Enden dijk rehuis voor Alleen staande blinden te .«olf hezen vereeniging voor iioof stommen-onder wijs -23 Mrt'31 19 Maart' 31 .destuur van de af deeling utrecht van den nederland- schen Bond van ge meente-ambtenaren iuhef afdeeling ü'i 'nanciën ter gemeen &e-3ecretarie. b.A.van de Bunt Lange Brinkweg 35c Soest. .Directeur openba- re r/erken 27 Maartf31 31 Maart'31 16 Maarts31 y$\. [opzichter bouw- en L Woningtoezicht ;js'. v'. Mulder's han- delsmij,Soester- berg 2 April'31 zendt rapport van de met een commissie ie vereeniging E.H.B.O. gehouden bespreki óver de exploitatie van de ziekenauto. vraagt toestemming tot het houden van ee collecte in Mei of Juni a.s. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte tusschen 1 April en 1 Mei 1) verzoekt het door bovengenoemden bond 01 worpen ambtenarenreglement, met uitzonde' ring van de bepalingen omtrent het scheii gerecht aan den Cemeenteraad ter vaststel ling aan te bieden. geeft advies inzake hetbelegging van ge: den. 1 April '31 lïoss. 93-3- 30 Maart {31 23 Maart'31 KORTE INHOUD. vraagt vergunning om een standplaats te mogen innemen met een wagen aan de Soeste a bergschestraat alhier voor den verkoop Tajo fruit. De Inspecteur van Politie adviseer bij schrijven dd. 3° Maart j.1. C.lio.69/4 afwijzend op het verzoek te beschikken. vraagt machtiging om den Boekhouder voo opdracht te verleenen tot hetjordenen van het archief tegen een vergoeding in avonduren. -10 aa kennisr rapport woi te deponee: yereeniginé Besloten op grond dJ ■wone off gevraagd. je slot en 1 mngezien zetenen de: gevraagd. In handen Voorzitter ren met ve toezending giement. Besloten en de ontw stelling v Overeenko en inspec 'Tho.69/4 weigeren. Aangezier leen vooral nomen word nden te deelt mede, dat J.Moester v.d.Meent ont heffing behoeft, in verband met haar inge diende plan voor den bouw van 2 enkele w huizen aan den flasweg, kad. bekend geiaef te Soest, in 3ectie D.I897 en adviseert ontheffing te verleenen zonder daaraan ei ge voorwaarde te verbinden. .angeziei de h.V. ri< verharding de gevraai der betal verzoekt ontheffing van het bepaalde bi. artikel 14 der bouwverordening in verban: met zijn voornemen tot verbouw van het ceel, gelegen aan de \mersfoortschestraa* kadastraal bekend gemeente Soest in secti L.I989. De Opzichter van Bouw- en 'Woning' toezicht adviseert de gevraagde ontheffi1 niet te verleenen. Conform tpezicht ^sloten %-t (J 3 G CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 171