nauto. BESLISSING. nmisaie «a kennisneming van den inhoud van het bespre/ rapport wordt besloten de zaak voorloopig e deponeer en totdat het schri j venjvan de ereeniging zal zijn ontvangen. en van ee Besloten wordt de vergunning te weigeren oj grond dat den laatsten tijd reeds buit gifwone offers van de ingezetenen worden gevraagd. uden van Jesloten wordt de vergunning te weigeren 1 Mei 15 (mngezien reeds vele offers van de inge zetenen den laatsten tijd zijn en worden gevraagd. n bond os in handen stellen van den Secretaris als uitzonde-^orzitter der Commissie uit de am btena- .et scheii ren met verzoek daarop te adviseeren bij vaststel] toezending van het ontwerp-ambtenaren-re- glement. ig van >laats te de Soestf rerkoop va 5 adviseer C.No. 69/4 ehikken. ouder voor ïetjordenea ïding in s Besloten wordt het advies op te volgen en de ontwerp-besluiten den raad ter vast stelling voor te dragen. Overeenkomstig het advies uitgebracht do den inspecteur wan folitie dd. 3^ Maart j cjti0.69/4 wordt besloten de vergunning te igeren. or .1. .angezien de Wethouder van Openbare .Ver ken vooraf niets van deze zaak heeft ver nomen wordt besloten de stuxken in zijne Ihanden te stellen voor nader advies. leent ont haar inga enkele m kend gemei iviseert daaraan ei paalde bi in verba® van het sche straat t in secti en Woning ontheffl Aangezien contractueel is vastgesteld da de n.V. heidebloesera heeft te^orgen voor verharding van den .flasweg wordt besloten de gevraagde ontheffing te verleenen zon der betaling in het wegenfonds. Conform het advies van nouw- en Woning toezicht dd. 30 Maart 1931 no.154/6 wordt besloten geen ontheffing te verleenen. -S-0 t zi. v/V V». 2 O 2 fnt.Htjf. liof. cjr»V) r» i ivpnkmn Hp V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. J%- S /3 J r Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. I 6 E C(/ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 172