ifs- "o 3<Sv 2^3 r. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. burgemeester en Wethouders van Seist 27 .Maart'31 deelen mede er geen bezwaren tegen te hel Besloten lc5V [Directeur u.'Y. Directeur van Upeq-30 Maart'31 bare .verken rtij ksinstituut voor zuivering var* Afvalwater te s Gravenhage ivo.5199. ben dat <ie Technisch-Ambtenaar van het Gas inleiding bedrijf zich voor het verkrijgen van gege. vens met betrekking tot overname van het gasbuizennet te soesterberg in verbinding stelt met den Directeur van het Gasbedrijf der gemeente Zeist. De aandacht wordt er voorts op gevestigd, dat de overeenkomst treffende gaslevering niet eerder zal kunn eindigen dan op zijn vroegst 1 januari 194 30 Maart'3^j brengt advies uit óver aanvrage van het stuur der honifaciusschool dd. 10 Maart 19 inzaze aanschaffing van eenige schoolmeuh len en leermiddelen. geeft kostenberekening van de gevraagde herstellingen in de openbare u.l.o. school j.l. te be narden met buislesdir tot het be 27 Maart'31 1101995 zendt advies omtrent afvoer en zuivering van afvalwater in de gemeente. inspecteur van Lager onderwijs ued. Staten .besloten in deze de -werking te besloten jtigen tot ken: ij het mak plaats ko minde ra n i 111,50. i. het doe in de gar i. Het wit Totaal ci venstaande besloten te "leggen het (jolleg ean riolee waarvoor zal zijn v THieromtre nen van de en de Gezc bericht geen bezwaar te hebben tegen de 'c noeming van Mevr. S.C.Thole tot tijdelijk onderwijzeres aan de o.l.school aan de laan, zulks met ingang van 1 April j.l. bee Provinciale utrech sche Welstands commissie |31 Maart* 31 berichten zich thans te kunnen vereenigen 3 April jmet de in het raadsbesluit van 2 Maart j.l Jho. 1113/74ljaangegeven wijze van dekking der uitgaven jad. f 10000.- bedoeldeels uitkeering in eei aan het gezin van den gewezen Directeur val O.W., G.T.van vliet. t- 2 April 131 zendt advies op een door V.Tabernal inge diend plan voor den houw van 21 woningen aan den postweg te Soesterberg. 'ket alge» 1 April lc wij zere s s laan: Mevi ■besloten heele goec ting voor betalen f _'P grond besloten d ingekomen etrekkend« ■pe-besli onthei'! 15 der bov Jhei x'ing ni u. en 3 C CD Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 173