I en te hel n het Ga; van gege. van het rbinding asbedrij' ordt er enkomst i 2al icunn nuari 194 van het Maart 15 hoolmeuh .besloten wordt den waad voor te stellen in deze de wettelijk voorgeschreven mede werking te verleenen. vraagde O. school, uivering eg en de '01 i jdelij* an de heff 1 j.1. ereenige» Maart j.1 uitgaven ing in eei ecteur vai nal inge- oningen BESLISSING. Besloten wordt aan de Gascommissie naar Inleiding van haar schrijven van 7 Maart pi. te berichten dat hot 1941 gewacht mo worden met eventueele overname van de gas huislekdingen te Soesterberg behoorende ton het bedrijf van zeist. et Besloten wordt de Directeur 0.7. te mach tigen tot uitvoering van de volgende wer ken: a. hem maken van een houten rijwielberg- pxaats kosten volgend opgave f 121,5Ü vejr- mmaerd met betonnenvloer ad f lü.- totaal f 111,50. b. Het doen aanbrengen van gordijnen ^niet in de gang; kosten f 15»-• c. het witten van het plafond kosten f2,5P» Totaal crediet met machtiging van het bo venstaande vastte stellen op f 129»-« Besloten wordt het advies den i\aad voor te leggen en daarnevens voor t e stellen 1160 College te machtigen tot net maken va.)fi «Bn rioleeringsplan voor deze gemeente waarvoor voorloopig een crediet benoodigd zal zijn van f 1500.-. ■ieromtrent vooraf het advies in te win nen van de Commissie van openbare werken en de Gezondheidscommissie te xsaarn c.a. 'liet algemeene stemmen wordt net ingang van lIApril 1931 benoemd tot tijdelijk onder wijzeres aan de o.l. school aan de ±seetz= laan: Mevrouw o.C.Thole. ■besloten wordt inafwachting van de alge- heele goediceuring van de gemeente-begroo ting voor I931 aan G.T.van vliet jiit te «talen f 5000.-. Pp grond van het ontvangen advies wordt |p3loten den Kaad naar aanleiding van het iPgekomen verzoek van h. Tab er nal alhier, ptrekkende tot het bekomen van een prin- ifpe-oesluit op eene eventueele aanvrage P ontheffing van. het bepaalde bij artikel |P der bouwverordening te aaviseeren de ont- I ®XIing niet te verleenen, doch te Beslui ji. en W. te machtigen aan adressant mede vV v i-J 17 £<7 Jv' v \AJ M uS V erraelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. E 6-/ A u UjVL. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 174