BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. .Provinciale utrechtsche <vel- stand-co rami s s i e I 2 April' 31 zendt advies op het door Starink te del Bilt ingediend plan voor den bouw van eenl blok van b woningen op een terrein aan de Burgemeester (Irotiibtraat. j><u. 'opzichter van '.douw- en Woning toezicht 7i ethouder openba re vlerken oemeente-becreta- ris biedt ter behandeling aan eenige verzoeken® Je vergi om bouwvergunning, vergezeld van de noodigWkorastig teekeningen en adviezen. ||P-age gev! •/35b, 1, verzoekt te besluipen den Directeur 0."/. op te dragen de verleende machtiging tot het aanbrengen en uitoreiden van straatverl lichting uit te voeren in overleg met den iethouder van o.l. stelt de vraag of de Kaad thans het voor-I stel moet worden gedaan tot het verleenenT van een g emeentelijke bijdrage in de gemaal te kosten van bevaarbaarmaking van de i-ierar en in de kosten van het jaarlijks onderhol» der Eem. Hij stelt deze vra >g nu het ueldej sche Vallei-plan niet verwezenlijkt zal ''l den en de Raad in op 10 Sept. en 2 Oct.191 gehouden besloten vergadering heeft besli| in de kosten te zullen deelnemen wanneer 1 plan niet zou worden aangenomen. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 175